ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ, DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE DİKKAT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
The Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Physıcal Actıvıty Level, Dıgıtal Game Addıctıon And Attentıon Levels Of Chıldren

Author : Zait Burak AKTUĞ - - Ebru ORHAN - Serkan İBİŞ
Number of pages : 447-469

Summary

Keywords

Çocuk, dikkat düzeyi, fiziksel aktivite seviyesi, dijital oyun bağımlılığı

Read:1755

Download: 932