Journal of History School

ISSN:1308-5298

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ÖZ YETERLİK ALGILARI


Bu araştırmanın amacı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin mesleki öz yeterlik algılarını belirlemektir. Araştırmanın nicel ve nitel yönleri olduğundan, amaçlar nicel ve nitel olarak iki çerçevede ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Elazığ ili merkezinde bulunan tüm ilkokul, ortaokul, lise, proje okulu ve bilim sanat merkezinde çalışmakta olan İngilizce öğretmenleri oluşturmaktadır. Öğretmenler araştırmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Çalışmaya toplam 112 okuldan 295 öğretmen katılmıştır. Çalışmanın nitel boyutu için 30 öğretmene ulaşılmıştır. Çalışmada nicel ve nitel araştırma desenlerinin bir arada kullanıldığı karma araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin mesleki öz yeterlik algılarını belirlemek amacıyla güvenilir ve geçerli bir ölçek olan “İngilizce Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” ve “İngilizce Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Algısı Görüşme Formu” kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında İngilizce öğretmenlerinin öz yeterlik algılarında çeşitli değişkenler açısından çok fazla farklılığa ulaşılmamıştır. Çalışma sonuçları doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.


Keywords


İngilizce Öğretmeni, Mesleki Öz Yeterlik, Öz Yeterlik Algısı

Author: Sibel ASLAN - Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ
Number of pages: 1546-1583
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.24785
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.