Journal of History School

ISSN:1308-5298

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ


Öğretmenlerin iş doyumunu belirleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Beden Eğitim öğretmenlerinin iş doyumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma betimsel tarama modeli niteliğindedir. Çalışmada ölçme aracı olarak ilk bölümü katılımcılara ilişkin demografik sorulardan ve ikinci bölümü ise katılımcıların iş doyumlarını ölçmeye yönelik Batıgün ve Şahin (2006) tarafından geliştirilen, 32 madde ve altı alt boyuttan oluşan 5’li likert bir ölçek kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Ankara iline bağlı Beypazarı, Ayaş, Nallıhan ve Güdül ilçeleri, örneklemini ise bu ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel okullarda görev yapan rasgele yöntemle seçilmiş beden eğitimi öğretmenleri (n=520) oluşturmaktadır. Verilerin analiz edilmesinde tanımlayıcı istatistikler, ikili karşılaştırmalarda t-testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında ise ANOVA testi uygulanmıştır. Çalışmada ölçeğe ilişkin olarak katılımcılar Sonuç olarak katılımcıların iş doyumlarında cinsiyet, gelir durumu, eş çalışma durumu, yaşanılan yer, yöneticilik görevi, meslek yılı, yaş, görev kademesi, meslek yılı, gelir durumu, çocuk sayısı ve medeni durum değişkenlerinin anlamlı farklılıklar oluşturduğu, eğitim durumu değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu ve benzeri çalışmalarda beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumlarını etkileyen unsurların ortaya koyularak bu konuda öğretmenlerin iş doyumlarının artıracak çalışmaların yapılması ve önlemlerin alınmasının öğretmenlerin verimlilik ve etkinliklerinin artırılmasına katkı sağlayacağı söylenebilir.


Anahtar Kelimeler


İş doyumu, Öğretmen, Beden Eğitimi

Yazar: ----------- - - Özgür KARATAŞ - Tuba Fatma KARADAĞ - Bengü ŞEKEROĞLU
Sayfa Sayısı: 371-394
DOI: http://dx.doi.org/10.14225/Joh1461
Tam Metin:
Journal of History School
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.