ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN ADAY ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (GAZİANTEP-OSMANİYE İLLERİ ÖRNEĞİ)
Candidate Teachers’ Views on Candidate Teacher Training Process (The case of Gaziantep-Osmaniye Provinces )

Author : Rabia SARICA - - Esen TURAN ÖZPOLAT
Number of pages : 186-217

Summary

Ülkemizde, 2016 yılında, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yeni bir aday öğretmen yetiştirme programı yürürlüğe konulmuştur. Bu çalışmanın amacı, bahsi geçen bu yeni aday öğretmen yetiştirme sürecine yönelik aday öğretmen görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını, Gaziantep ve Osmaniye illerinde aday öğretmenlik sürecine dâhil 35 aday öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre aday öğretmenler, aday öğretmen yetiştirme sürecine ve konuyla ilgili hazırlanan yönergeye yönelik daha çok olumsuz görüşlere sahiptir. Aday öğretmenler okul yöneticilerinin, danışman öğretmenlerinin ve kendilerinin süreçteki rollerine ilişkin ise daha çok olumlu görüşe sahiptirler. Aday öğretmenler, program ile ilgili olarak tecrübe kazanma, ikamet edilen yerde süreci tamamlama, meslekle ilgili kurumları tanıtma gibi durumları sürecin avantajları olarak belirtmişlerdir. Formların fazla olması, stajyer gibi algılanma, öğrenciler üzerinde etkilerinin olmaması, ek ücret verilmemesi, yaz tatilinin olmaması gibi durumları ise sürecin dezavantajları olarak ifade etmişlerdir. Çalışmada, araştırmanın sonuçları doğrultusunda çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords

Aday öğretmen yetiştirme programı, program değerlendirme, öğretmen yetiştirme

Read:1736

Download: 822