Journal of History School

ISSN:1308-5298

RUSÇA KONUŞAN EBEVEYNLERİN KENDİLERİNİN VE ÇOCUKLARININ TÜRKÇE ÖĞRENME NEDENLERİ İLE TÜRK KÜLTÜRÜNE YÖNELİK BİLGİ VE FARKINDALIK DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ


Bu çalışmada, Antalya’da geçici olarak yaşayan/yerleşik Rusça konuşan ebeveynlerin ve çocuklarının Türkçe öğrenme nedenlerinin, Türk kültürü bağlamında bilgi ve farkındalık düzeyine yönelik mevcut durumlarının ve Türk dilini öğrenmenin Türk kültürünü tanımaya/öğrenmeye katkısına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Son 30 yıldır, dünya coğrafyasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler sonucunda; özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte söz konusu birlikten ayrılan ülkelerden ve Avrupa’dan ülkemize gelen yabancı ülke vatandaşlarının sayısında hızlı bir artış olduğu, yabancıların yoğun bir şekilde Antalya’ya yerleşmeye başladığı ve/veya yılın büyük bir kısmını adı geçen il sınırları içinde geçirdikleri görülmektedir. Bu bağlamda, Antalya il merkezinde ve il sınırlarında geçici olarak yaşayan/yerleşik Rusça konuşan yabancı aile sayısı her geçen gün artmaktadır. Bahse konu yabancıların ve çocuklarının Türkiye’ye ve Türk kültürüne uyum sağlama süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, Rusça konuşan ebeveynlerin ve çocuklarının Türk kültürüne yönelik bilgi, farkındalık seviyelerinin belirlenmesine ilişkin bilimsel çalışmaların önemi artmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örneklem bağlamında belirlenen 26 ebeveyn ve aynı ailenin üyesi 26 çocuk oluşturmaktadır. Veriler, 14 soruluk yazılı görüşme formu yoluyla toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, ebeveynler genel olarak günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkçe öğrenmektedir. Ebeveynler, çocuklarının başlıca Türkçe öğrenme nedeninin Türkiye’de eğitim almak olduğunu belirtmektedir. Diğer taraftan ebeveynler, kendilerinin Türk kültürüne yönelik çok az, çocuklarının ise orta düzeyde bilgi sahibi olduğunu düşünmektedir. Ebeveynler, kendileri ve çocuklarının, Türk dilini öğrenmelerinin Türk kültürünü tanımalarına/öğrenmelerine çok katkısı olduğunu belirtmektedir.


Keywords


Yabancı dil olarak Türkçe, Türk kültürü, Antalya’da yaşayan yabancılar, kültür.

Author: Ümit YILDIZ - Gülsüm SERTOĞLU
Number of pages: 1101-1121
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.24956
Full text:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.