LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ: META ANALİZ
Investigation of High School Students' Attitudes Towards Physical Education and Sports Course According to Gender Variable: Meta Analysis

Author : Hulusi BÖKE - Mehmet GÜLLÜ, Ali KIŞ
Number of pages : 1159-1173

Summary

Çalışma, öğrencilerin sahip oldukları bazı sosyo-demografik özelliklerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları üzerindeki etkilerini incelemektedir. Beden eğitimi dersiyle, edinilmesi planlanan kazanımların ölçülmesi ve bu yönde öngörüde bulunulması gerekmektedir. Çalışmanın modelini, araştırma sonuçlarını sentezleme yöntemlerinden biri olan meta-analiz yöntemi oluşturmaktadır. Lise öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumları incelenerek; cinsiyet değişkenine göre araştırma yapan bilimsel makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri bu araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmaktadır. Yapılan testler sonucunda çalışmada, yayın yanlılığının olmadığı ortaya konulmuştur. sabit etkiler modeline göre ortalama etki büyüklüğü değeri erkek öğrenciler lehine g=0,287, rastgele etkiler modelinde 0,271’lik bir etki büyüklüğü bulunmuştur. Yapılan moderatör analizi sonucunda araştırma bölgesi (p=0,638), çalışmanın türü (p=0,622), araştırmacının cinsiyeti (p=0,432) gibi değişkenlerin hesaplanan ortalama etki büyüklüğü için bir moderatör olmadığı belirlenmiştir. Cinsiyet değişkeninin, lise öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumları üzerinde önemli ölçüde bir etki oluşturmadığı söylenebilir.

Keywords

Lise öğrencileri, Beden eğitimi, cinsiyet, tutum

Read:189

Download: 72