5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİNE GÖRE TASARLANAN MÜZİK DERSİ ETKİNLİĞİ: “EŞLEŞEN SESLER KART OYUNU”
Music Course Activity Designed According To 5e Learning Cycle Model: “Matching Sounds Card Game”

Author : Ayça AVCI
Number of pages : 970-986

Summary

Son kırk yılda yapılan araştırmalarda, yapılandırmacı eğitim yaklaşımının bilhassa fen eğitimi alanında, öğrencilerin yeni kavramları zihinlerinde somutlaştırarak kalıcı bir şekilde öğrenebilmelerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 5E modeli, öğrencileri somut öğrenme sürecine yöneltmekte ve bu süreçteki deneyimler sayesinde yeni fikirler üretmelerini sağlamaktadır. 5E öğrenme modeline göre tasarlanan bir ders süreci aracılığıyla öğrencilerin müzik kavramlarını yapılandırarak kalıcı olarak öğrenmeleri sağlanabilir. Bu araştırmanın amacı, Eşleşen Sesler Kart Oyunu’nu 5E öğrenme modeline göre hazırlamaktır. 5E modeli ile işlenen müzik dersinde öğrencilerin dersteki kavramları kolaylıkla öğrenmeleri ile derse yönelik tutumlarında da olumlu yönde değişimler olabilir. Böylece akademik başarılarında da gelişim göstermeleri mümkün kılınabilir. Bu araştırmada da, ifade edilen faydaları elde etmek üzere, müzik dersinde kullanılması için yapılandırmacı yaklaşımı temel alan bir 5E öğrenme döngüsü modelinde “Eşleşen Sesler” isimli kart oyunu kullanılarak müzik dersi etkinliği hazırlanmış ve bu etkinlik önerilmiştir.

Keywords

5e modeli, öğrenme modeli, müzik, eğitim

Read:220

Download: 74