SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HALKEVLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ
Socıal Studıes Teachers 'Vıews on Community Centers

Author : Ülkü ULUKAYA ÖTELEŞ
Number of pages : 985-1002

Abstract

Erken Cumhuriyet Dönemi, Türk milletinin makûs kaderi için bir dönüm noktası olmuştur. Devlet ve vatandaş, el ele ülke kalkınmasında önemli roller üstlenmiştir. Bu maksatla pek çok kuruma açılmıştır. Bu kurumlardan biri de Halkevleridir. Örgün eğitim kurumlarının yanı sıra açtığı kurslarla eğitim seferberliğine önemli katkı yapan Halkevleri; 1932-1951 yılları arasında faaliyette bulunmuş bir yaygın eğitim kurumudur. Halkevlerinin erken Cumhuriyet döneminde önemli bir misyonu üstelenmesine rağmen daha sonraki dönemin eğitim politikaları içinde yeterince değerlendirilmediği görülmektedir. Halbuki Halkevlerinin Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretim programlarında yer alması ve sorumlu öğretmenlerin de Halkevleri hakkında yeterli bilgiye sahip olması beklenmektedir. Araştırmanın amacı da Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Halkevlerine ilişkin bilgi düzeyini öğrenmek ve bu kültür kurumuyla ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu ise 2017-2018 eğitim öğretim yılı Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıfa mensup 30 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının görüşleri, görüşme yöntemi aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler, nitel veri analizi tekniğinden yararlanarak çözümlenmiştir.

Keywords

Erken Cumhuriyet Dönemi, CHP, Halkevleri, Halk eğitimi, Sosyal Bilgiler.

Read:1974

Download: 1013