BİLİM ŞENLİĞİ ETKİNLİĞİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM FARKINDALIĞINA ETKİSİ
The Effect of Science Festival Activity on STEM Awareness of Science Pre-Service Teachers

Author : GÜLDEN GÜRSOY - Ayhan ÇİNİCİ
Number of pages : 1480-1502

Summary

Bu çalışmada, ‘Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II’ dersi kapsamında düzenlenen bilim şenliği etkinliğinin fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM farkındalıklarına etkisi araştırılmıştır. Araştırma karma yöntem ilkeleri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Araştırma kapsamında nicel verilerin toplanmasında yarı deneysel bir süreç yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının görüşlerinin derinlemesine alınabilmesi için ise, nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen nicel ve nitel veriler ayrı ayrı analiz edilmiş ve araştırma soruları bağlamında ilişkilendirilmiştir. Çalışmaya Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II dersini alan 58 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada ön ve son-test olarak uygulanan STEM farkındalık ölçeğinden elde edilen verilerin analizinde bağımlı gruplar t-testi kullanılırken, görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde ise tümevarımsal yaklaşımlardan biri olan kodlama tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının STEM farkındalık ölçeğinden aldıkları ön ve son-test puan ortalamaları arasında yapılan karşılaştırmada son-test puanları lehine anlamlı bir farklılığın olduğu ortaya çıkmıştır (p<.05). Ayrıca çalışmada, öğretmen adaylarının bilim şenliği için hazırlık yaparken grup arkadaşları ile sorunların üstesinden gelmeyi öğrendikleri, öz güvenlerinin arttığı, el becerilerini geliştiği, daha yaratıcı ve üretken davranışlar sergilemeye başladıklarını belirlenmiştir.

Keywords

Bilim Şenliği, STEM Farkındalığı, Öğretmen Adayı, Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları

Read:806

Download: 312