Journal of History School

ISSN:1308-5298

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ MUTLULUK DÜZEYLERİ İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ


Bu araştırmada ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersi mutluluk düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu % 53.1’ini (n=326) erkek, % 46.9’unu (n=288) kız öğrenciler olmak üzere toplamda 614 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Gaderman, Reichl ve Zumbo (2009) tarafından geliştirilen Altay ve Ekşi’nin (2018) Türk kültürüne uyarladığı “Çocuklar için yaşam doyum” ölçeği ile Uğraş ve Serbes (2019) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerin analizinde yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. . Beden eğitimi dersi mutluluk düzeyinin yaşam doyumunu açıkladığı varyans oranın % 45 olduğu tespit edilmiştir R2 = .45, p = .000). Modele göre ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersi mutluluk düzeyi arttıkça yaşam doyumları da artmaktadır. Beden eğitimi dersi mutluluk düzeyinin öğrencilerin yaşam doyumları üzerinde güçlü bir yordayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Beden eğitimi dersi haftalık ders saatini arttırılması önerilebilir.


Keywords


Beden eğitimi dersi, Mutluluk, Yaşam doyumu, Yapısal eşitlik modeli

Author: Sinan UĞRAŞ - Mehmet GÜLLÜ
Number of pages: 583-599
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.40276
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.