Journal of History School

ISSN:1308-5298

DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE KUMUK TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞI


Kafkasya, insan yaşamı için zorlu coğrafi şartlara sahip bir bölge olsa da doğudan batıya, kuzeyden güneye göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle tarih boyunca birçok etnik unsura yurt olmuştur. Kumuk Türkleri de bu coğrafyada yaşayan etnik unsurlardan birisidir. Rusların 17. yüzyıldan itibaren güçlenerek yayılmacı politika izlemeleri neticesinde yüzyıllardır Kafkasya’da yaşayan Türk toplulukları Osmanlı Devleti’ne sığınmak zorunda kalmışlardır. Kumuk Türkleri özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarında anayurtlarını terk ederek Anadolu’ya gelmek zorunda kalmışlardır. Anadolu’ya yerleşen Kumuk Türklerinin dillerine ait verilere Derleme Sözlüğü’nde rastlamak mümkündür. Derleme Sözlüğü, Türkiye Türkçesi ağızlarındaki söz varlığı ile ilgili en kapsamlı çalışmadır. Bu makalede, söz konusu sözlükte yer alan Kumuk Türkçesine ait söz varlığı ünlü ve ünsüz değişmeleri çerçevesinde incelenecektir.


Keywords


Türkiye Türkçesi ağızları, Derleme Sözlüğü, Kumuk Türkçesi söz varlığı

Author: Türker Barış BULDUK
Number of pages: 501-529
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.41666
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.