MEHMED CELÂL’İN “GAZELLERİM” ADLI ESERİNİN ÇEVRİYAZISI VE İNCELEMESİ
Transliteration and Analysis of Mehmed Celâl's “Gazellerim” Abstract

Author : Nazmi ÖZEROL
Number of pages : 1245-1261

Summary

Mehmed Celâl, 1880’lerin başından Servet-i Fünûn edebiyatının teşekkül ettiği 1896 yılına kadarki dönemde etkin olan 25-30 kişilik edebiyatçı, şair, yazar ve eleştirmenden oluşan “Ara Nesil” adı verilen grubun önde gelen şahsiyetlerinden olup kısa hayatı boyunca hemen her türde, çok sayıda eser vermiştir. Şairin, ilk şiirlerinde klasik şiir tarzından etkilendiği açıkça görülür. Mehmed Celal, küçük yaşlardan itibaren şiirlerini okuduğu hatta ezberlediği Fuzûlî, Nef’î, Şeyh Galib ve Nâilî gibi şairlerden etkilenmiş, şiir anlayışı itibariyle de eski şiir tarzını savunan Muallim Naci çizgisini benimsemiştir. Mehmed Celâl, ilk gençlik yıllarında Büyükada'da bir Rum kızına âşık olmuş ancak aşkına bir türlü kavuşamamıştır. Onun bu aşkı, yalnız ruh dünyasını alt üst etmekle kalmamış, bütün hayatını etkisi altına almış ve edebî ürünlerine de yansımıştır. Çalışmamıza konu olan “Gazellerim” başlıklı eserde de şairin içine düştüğü sıkıntılı ruh hali, çektiği büyük acılar, derin bir yalnızlık duygusu ve sevgiliye kavuşamamanın ruh dünyasında oluşturduğu tahribat açıkça görülür. Bu makale çerçevesinde Mehmed Celâl’in 1892’de Şirket-i Mürettibiye Matbaasında yayımladığı İSAM (İslâm Araştırmaları Merkezi) Kütüphanesinin elektronik veritabanında “Gazellerim” şeklinde kayıtlı bulunan eserin çevriyazısı yapılmış, şiirler muhteva ve şekil özellikleri bakımından incelenmiştir

Keywords

Mehmed Celâl, Gazellerim, çevriyazı, inceleme.

Read:166

Download: 55