OSMANLI SİYASET DÜŞÜNCESİ ÇERÇEVESİNDE ANONİM BİR NASİHATNAMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
An Evaluation of an Anonymous Book of Advices within the Framework of Ottoman Political Thought

Author : Fatma AKIN
Number of pages : 735-757

Summary

Osmanlı Devleti siyaset düşüncesi, devlet idaresi ile ilgili XVI. yüzyıldan itibaren kaleme alınan eserler üzerinden değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle devlet ve siyaset üzerine yazılan eserlerin detaylı kritiklerinin yapılması, Osmanlı siyasi düşüncesinin niteliklerinin tartışılması ve dönemsel değişimlerin ortaya çıkarılması bakımından önem arz etmektedir. Bu çalışmada da İstanbul Üniversitesi kütüphanesinde T6108 koduyla bulunan bir yazma eserin içerisinde yer alan, tarihi ile müellifi belli olmayan ve daha önce değerlendirilmesi yapılmamış bir nasihatname ele alınmaktadır. Makalede nasihatnamede savunulan görüşler, ileri sürülen fikirler Osmanlı siyaset düşüncesi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca nasihatnamenin hem içeriğinden hem de yazma eserin başında verdiği ipuçlarından hareketle müellif ve tarihlendirme ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ardından eserin transkripte edilmiş hali verilmiştir. Böylece nasihatnamenin Osmanlı siyasi düşüncesine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Keywords

Nasihatname, Siyaset düşüncesi, Devlet, Yazma eser, Abdullah Paşa.

Read:327

Download: 141