Journal of History School

ISSN:1308-5298

Journal of History School

Editor: Prof. Dr. Ahmet KARA
Assistant Editor: Arş.Grv. Tuğrul Gökmen ŞAHİN
Publication Place: Malatya
Year-Number: 2020-XLIV
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Alev DURAN - Zafer TANGÜLÜ MACARİSTAN VE TÜRKİYE TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AMAÇ VE İÇERİĞİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ, 1-17
Comparative Analysis of Hungary and Turkey in Terms of History Course Objectıves and Content of Currıculum
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.39844
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aysel ERDOĞAN TÜRKİSTAN’DA PAMUK ÜRETİMİNDE YAŞANAN GELİŞMELERİN DIŞ BASINA YANSIMALARI (1860- 1915)., 18-40
Reflections to the External Press the Developments in Cotton Productıon in Turkestan (1960-1915)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.37843
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İnan GÜMÜŞ İKTİDARIN MEŞRULAŞTIRILMASINDA MİTİN İŞLEVİNİN ORHON YAZITLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, 41-61
Evaluatıon of The Functıon of The Myth in The Legıtımacy of The Power in The Context of Orhon Inscrıptıons
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24771
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hacer GÖL BAŞBAKAN REFİK SAYDAM, 62-82
Prime Ministir Refik Saydam
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.39839
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Danyal TEKDAL OSMANLI TAŞRASINDA GÖREVLİ MEMURLARIN DURUMUNA DAİR BİR ÖRNEK: SİCİLL-İ AHVÂL KAYITLARI IŞIĞINDA MALATYA DOĞUMLU MEMURLAR, 83-128
An Example of the Status of Civil Servants Officials Born in Malatya in the Light of Sicill-i Ahvâl Records
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.39803
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Kamil DOĞANCI ANTİK ÇAĞ'DA PONTOS SAHİL KENTLERİNİ İÇ BÖLGELERE BAĞLAYAN KARA YOLLARI, 129-156
The Roads Connecting the Coast Cities of Pontus to Inland Regions in Antiquity
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.30249
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet BİÇİCİ GAZİANTEP’TE VATAN CEPHESİ, 157-175
Homeland Front in Gaziantep
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.39558
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhammed CEYHAN KARŞILAŞTIRMALI BİR HUKUK TARİHİ DENEMESİ: ROMA MÜLKİYET ANLAYIŞI İLE OSMANLI MÜLKİYET ANLAYIŞININ MUKAYESESİ, 176-195
A Comperative Study on History of Law: Comperation of Property Approches Between Roman and Ottoman
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.41459
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Recep ÇELİK BOSNA-HERSEK SAVAŞINDA ALIJA IZETBEGOVIC’İN DIŞ POLİTİKASI (1992-1995), 196-222
Alıja Izetbegovıc’s Foreıgn Polıcy in Bosnıa and Herzegovına War (1992-1995)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24775
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Samet ZENGİOĞLU AVRUPA DÜŞÜNCESİNDE BİR PRENSİN “PRENS”E CEVABI, 223-245
A Prince’s Reply to “The Prince” in European Thought
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24759
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tekin ÖNAL SYKES-PİCOT ANTLAŞMASI’NDAN İSRAİL’İN KURULUŞUNA KADAR FİLİSTİN MESELESİ, 246-265
The Palestıne Issue Startıng from The Sykes-Pıcot Agreement to The Establıshment of Israel
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24962
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yeşim DİLEK - Hasan BAHAR, Önder BOYACI PHRYGİA ŞAPKASININ TÜRKİYE’DEN KOLOMBİYA’YA YOLCULUĞU/EL VİAJE DEL GORRO FRİGİO DESDE TURQUÍA HASTA COLOMBİA, 266-284
The Journey of Phrgian Cap from Turkey to Colombia
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.39255
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yusuf ÇİFCİ DEMOKRASİ, KATILIM VE TEKNOLOJİ: DEMOKRASİNİN TEKNOLOJİ PARADOKSLARI, 285-299
Democracy, Participation and Technology: The Paradoxes of Democracy in Technology
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.40107
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ayşe Ülkü KAN - Esra YEL PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK KİMLİKLERİ İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 300-321
The Investigation of the Relations Between Pedagogical Formation Students’ Pre-Professional Identification of Teaching and Attitude Toward Teaching Profession
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.40114
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mustafa ERCENGİZ ERGENLERDE ALEKSİTİMİ İLE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 322-332
The Relationship between Alexithymia and Internet Addiction in Adolescents
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.40424
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nurhak Cem DEDEBALİ - Fevzi DURSUN ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARIN İNCELENMESİ, 333-354
An Investigation of Metaphorical Perceptions of Preservice Teachers towards Teaching Principles and Methods Course
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.30278
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ömer Gökhan ULUM DUYMA ENGELLİ ÇOCUKLARIN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ BİR DEVLET OKULUNDA İNGİLİZCE İHTİYAÇ ANALİZİ: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE DEZAVANTAJLI BİR GRUP ÖRNEĞİ, 355-364
EFL Needs Analysis of a State Primary School for Deaf Children: A Disadvantaged Group in the Turkish Education System
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.40243
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mustafa ÖZGENEL - Şebnem YAZICI MARMARA ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, 365-393
Validity and Reliability Study of Marmara Learning Agility Scale
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.41492
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yafes CAN - Şefik KARTAL CUMHURİYET DÖNEMİ ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ, 394-426
Analysıs of Republıcan Perıod Hıgh School Englısh Lesson Currıcula
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.25888
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Burak TELLİ - Serdar YAVUZ ADIYAMAN AĞZI SÖZ VARLIĞINA KATKILAR: BEDDUALAR, 427-439
Contributions To Adıyaman Dialect Vocabulary: Curses
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.41869
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Özcan BAYRAK - Sedat EROL ORHAN PAMUK’UN PERSPEKTİFİNDEN DOĞU-BATI ÇATIŞMASI, 475-488
East-West Conflıct from Orhan Pamuk’s Perspectıve
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.40300
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhammet Selim İPEK TEŞBİH SANATINDA “MÜŞEBBEH” İÇİN KULLANILAN BELLİ BAŞLI RUMUZLAR (ARAP ŞİİRİ ÖRNEĞİ), 489-500
The Major Pseudonyms Used in Simile For “Likened” (Arabic Poetry As An Example)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.31724
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Türker Barış BULDUK DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE KUMUK TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞI, 501-529
Vocabulary of Kumuk Turkish in Turkish Dialects Dictionary
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.41666
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Vedat KURUKAFA KURMACA METİN-HAKİKAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BAĞDAT'TA ÖLÜM HALLAC-I MANSUR, 530-550
Within The Context of Fiction-Nonfiction: Death in Baghdad or The Life and Death of al-Hallaj
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.41559
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yılmaz AKDEMİR TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNDE “ÇIN” SÖZCÜĞÜ VE TÜREVLERİ, 551-569
“Çın” Word And Derivatives In Hıstorical Turkic Languages
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.39590
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatih ATABEK YETİMÜ’Ş-ŞÜRUH’TA AYETLERDEN İKTİBASLAR, 570-582
The Quotations From The Verses İn Yetimü’ş-Şüruh
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.40552
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatih Mehmet UĞURLU - Yakup KILIÇ, Eyyup YILDIRIM SPOR YAPAN BİREYLERİN AKRAN İLİŞKİLERİ VE AKRAN ZORBALIĞININ İNCELENMESİ, 570-582
Investıgatıon of Peer Relatıonshıps and Peer Vıctımızatıon of Indıvıduals Who Do Sports
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.40079
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sinan UĞRAŞ - Mehmet GÜLLÜ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ MUTLULUK DÜZEYLERİ İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ, 583-599
The Relatıonshıp Between Happıness Levels Of Physıcal Educatıon Course And Lıfe Satısfactıon Of Secondary School Students: A Structural Equalıty Model
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.40276
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Talha MURATHAN - Murat AYGÜN BUZ HOKEYİNİN TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ, 600-612
Ice Hockey In The Historical Process
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.39678
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Berna AK BİNGÜL - Armağan TÜRK ,Rengin AK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIĞI: “KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”, 613-630
Financial Literacy among University Students: “Case of Kırklareli University”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.40200
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Şahin ÇETİNKAYA - Raziye BARTAL TÜRKİYE’NİN 2007-2017 DÖNEMİ DIŞ BORCUNUN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 631-647
The Impact of Inflatıon, External Debt, Turkey's 2007-2017 Perıod
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.36874
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Abdül TEKİN GÜNCEL SANAT VE TEKNOLOJİ İLİŞKİSİNDE GELECEK BEKLENTİLERİ, 648-676
Future Prospects In Current Art And Technology Relationship
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.41419
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.