Journal of History School

ISSN:1308-5298

Journal of History School

Editor: Prof. Dr. Ahmet KARA
Assistant Editor: Arş.Grv. Tuğrul Gökmen ŞAHİN
Publication Place: Malatya
Year-Number: 2019-XLIII
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Abdullah İLGAZİ I.DÜNYA SAVAŞI’NDA AZERBAYCAN VE DAĞISTAN HAREKÂTI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ, 1245-1257
Strategıc Importance of The Mılıtary Operatıon in Azerbaıjan nd Dagestan Durıng The World War I
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.39515
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet ALTUNGÖK SASANİLER DÖNEMİ İRAN SARAYINDA BİR GÖKTÜRK PRENSESİ FAKIM, 1258-1280
A Gokturk Prıncess at The Palace of Persıa Durıng The Sasanıds: Fakım
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24955
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Alpaslan ÖZTÜRKCİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE HAKKÂRİ NASTURİLERİ ÜZERİNDE OSMANLI RUS REKABETİ, 1281-1297
Ottoman-Russian Rivalry on Hakkari Nestorians before the World War I according to Ottoman archives documents
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24963
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Arzu BOY ANI ŞEHRİ’NİN DOĞUŞ VE KARSELİ DERGİLERİNE YANSIYAN YÜZÜ, 1298-1323
Doğuş And Kars Eli Perıodıcals’ Coverage of The Cıty of Anı
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24689
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ercan GÖRDEGİR İLHANLI HÜKÜMDARLARININ LEVİRATUS GELENEĞİNE UYGUN EVLİLİKLERİ, 1324-1340
Marriage of Ilhanid Monarchs to the Leviratus Application
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24773
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fehminaz ÇABUK OSMANLI-İRAN HUDUDUNDA ERMENİLER: İRAN ERMENİLERİ’NİN HAKKARİ BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİ, 1341-1364
Armenıans in The Ottoman-Iran Borders: Actıvıtıes of Iran's Armenıans in The Hakkarı Regıon
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.37048
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gülşen İSTEK HAÇLI KRONİKLERİ VE BATI KAYNAKLARINA GÖRE KUTSAL MIZRAK EFSANESİ, 1365-1383
Legend of the Holy Spear According to the Crusaders Chronicles and Western Sources
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.38824
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mustafa AYLAR İSLAM COĞRAFYACILARINA GÖRE ORTA ÇAĞ’DA ÂMİD (DİYARBAKIR), 1384-1412
Amid (Diyarbakir) in The Middle Age According to Islamic Geographers
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24952
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Osman KARACAN OSMANLI DEVLETİ’NİN İRAN MEŞRUTİYETİ ÜZERİNDEKİ TESİRİ HAKKINDA BİR MÜTALAA, 1413-1447
A Review About the Effect of the Ottoman Empire on the Constitutional Monarchy of Iran
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24746
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Uğur DEMLİKOĞLU OSMANLI ORDULARININ GENCE’Yİ FETHİ, ASKERİ VE LOJİSTİK DURUMU (1723-1735), 1448-1479
The Conquest of Ganja by the Ottoman Armıes, and Its Mılıtary and Logıstıc Sıtuatıon (1723-1735)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.37605
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

GÜLDEN GÜRSOY - Ayhan ÇİNİCİ BİLİM ŞENLİĞİ ETKİNLİĞİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM FARKINDALIĞINA ETKİSİ, 1480-1502
The Effect of Science Festival Activity on STEM Awareness of Science Pre-Service Teachers
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.38894
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nadire Emel AKHAN - Burcu KAYMAK SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRENME ORTAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ, 1503-1534
Opınıons of Pre-Servıce Socıal Studıes Teachers Regardıng Learnıng Envıronments in Theır Facultıes
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24729
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Rabia Hürrem ÖZDURAK SINGIN - Ömer KILIÇ, Serkan DÜZ FİZİKSEL AKTİVİTE DESTEKLİ OYUNLAŞTIRMANIN YABANCI DİL KELİME ÖĞRENİMİNE ETKİSİ, 1535-1545
The Effect Of Physical Activity Aided Gamification On English Vocabulary Learning
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.39995
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sibel ASLAN - Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ÖZ YETERLİK ALGILARI, 1546-1583
English Language Teachers’ Professional Sense of Self-Efficacy
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24785
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yahya ADANIR - Ezlam SUSAM YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ), 1584-1612
The Opınıons of The Hıgher Educatıon Students About The Erasmus Program (Mus Alparslan Unıversıty Sample)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.32681
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Burak GÜRER - Duygu POLAT, Mürsel BİÇER SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÖZEL YETENEK SINAVINA GİREN ADAYLARIN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ İNCELENMESİ, 1613-1628
Examination of Multiple Intelligence Fields of Candidates Entering Special Skill Exam in Sports Science Field
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24758
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nevzat DİNÇER - Harun KARASAKIZ BELEDİYELERİN DÜZENLEMİŞ OLDUKLARI REKREASYON ALANLARININ FİZİKSEL AKTİVİTEYE UYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ÖRNEĞİ), 1629-1650
Physical Activity of Recreation Areas Organized by Municipalities A Research on Eligibility (Kahramanmaraş Metropolitan Municipality Sample)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24688
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yahya DOĞAR - Mehmet YAĞMUR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE SPORTMENLİK DAVRANIŞI OLUŞTURMA ETKİSİNİN İNCELENMESİ (KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ), 1651-1665
Analysis of the Effects of Physical Education and Sport Courses on the Development of Sportsmanship Attitude of Secondary School Students (Kahramanmaraş City Case)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24783
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Filiz YILDIRIM - Bilge ABUKAN KIRSAL ALANDA TOPLUM KALKINMASI İÇİN SOSYAL HİZMETTE KÜLTÜREL YETKİNLİĞİN ÖNEMİ, 1666-1681
The Importance of Cultural Competence in Socıal Work for Communıty Development in Rural Area
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24748
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Murat Gökhan DALYAN - Özge Özgür BAYIR 12. YÜZYILDA TÜRK-İSLAM TOPLUMUNDA SOSYAL REFAH VE SOSYAL HİZMETLERİN TARİHSEL KÖKLERİ - HAYIRSEVERLİK UYGULAMALARI BAKIMINDAN ERBİL HÂKİMİ MUZAFEREDDİN GÖKBÖRÜ ÖRNEĞİ-, 1682-1695
The Historical Roots of Social Welfare and Social Work in the 12 Century’s Turkish-Islamic Society - The Case of Muzafereddin Gökbörü with Regard to Philanthropic Practices-
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24636
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ercüment OKUTMUŞ ENDÜSTRİ 4.0 ALT BİLŞENLERİ KAPSAMINDA MALİYET MUHASEBESİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME, 1696-1717
A Theorethical Investigation on the Future of Cost Accounting in the Concept of Industry 4.0’s Sub-Contents
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.39417
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nazlı NALCI ARIBAŞ - Esra Canpolat GÖKÇE, Mübeyna DOĞAN SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ BÖLÜM MEZUNLARINA YÖNELİK ALGILARI, 1718-1743
Perceptions Of Political Science And Public Administration Students For Their Own Graduates
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.36835
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yavuz ÖZEK - Nihat AKBIYIK SEÇİLİ GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE POLİTİK İSTİKRARIN MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ, 1744-1767
Macroeconomic Determinants of Political Stability in Selected Transition Economies
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24709
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hüsamettin KARATAŞ TANTRİK VE EZOTERİK DİNİ GELENEKLERDE MANDALA, 1768-1786
Mandala in Tantric and Esoteric Religious Traditions
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.40068
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yasemin AŞCI THE ROLE OF WOMAN IN NATHANIEL HAWTHORNE’S NOVEL THE SCARLET LETTER AND WILLIAM FAULKNER’S NOVEL AS I LAY DYING, 1787-1809
The Role of Woman in Nathanıel Hawthorne’s Novel The Scarlet Letter and Wıllıam Faulkner’s Novel as I Lay Dyıng
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.29335
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Resul BAĞI TARİHSEL PERSPEKTİF AÇISINDAN MECMÛA-İ SÂZ Ü SÖZ’DE “ÂŞIKLIK GELENEĞİ” VE “KÜLTÜREL ARACI” OLARAK ALİ UFKİ, 1810-1835
In Terms of Historical Perspective, Ali Ufki as “Minstrelsy Tradition” and “Cultural Transmitter” in Mecmûa-i Sâz ü Söz
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.30275
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mesut GÜN - Gizem ALPTEKİN YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ YEDİ İKLİM TÜRKÇE SETİNİN (TEMEL SEVİYE: A1) DİNLEME ETKİNLİKLERİNİN ÇERÇEVE PROGRAMI ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, 1836-1851
Evaluation of Listening Activities of Yedi Iklim Turkish Set of Yunus Emre Institute (Basic Level: A1) on The Framework Program Scadule
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.39525
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Erol ÖZTÜRK GEREDE AĞZINDA ÜNLÜ YUVARLAKLAŞMALARI ÜZERİNE, 1852-1861
About Vowel Roundings of Gerede Dialect
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.39611
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Özgür KIYÇAK CÂBÎ-ZÂDE HALÎL FÂİZ’İN TÜRKÇE ŞİİRLERİ, 1862-1908
The Turkish Poetry of Câbî-zâde Halîl Fâiz
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.38822
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Salim DURUKOĞLU YENİ BİR ROMAN TEKNİĞİ “İLERİYE GİDİŞ TEKNİĞİ” VE VAROLUŞ GEREKÇELERİ, 1909-1918
A New Novel Technıque “Forward Technıque” and its Exıstence Reasons
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.39689
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Serdar BULUT GİRESUN İLİ DERELİ, EYNESİL VE GÖRELE İLÇELERİ AĞIZLARINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR, 1919-1942
Supplements of Derelı, Eynesıl and Gorele Dıstrıcts Dıalect to The Dıctıonary of Word Collectıon (Derleme Sozlugu)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.40248
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tülay ÇULHA 15. YY’A AİT BİLİNMEYEN BİR YAZMA: SEYFÜ’L-MÜLÛK İLE BEDİ‘Ü’L- CEMÂL, 1943-1955
A manuscript from the 15th Century: Seyfü’l-Mülûk and Bedi‘ü’l- Cemâl
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.36886
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Türker Barış BULDUK BEHCETÜ’L-HADÂİK VE KISSA-YI YUSUF’TAKİ KİP EKLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME, 1956-1977
A Comparatıve Analysıs About Modal Suffıxes Wıthın Behcetü’l-Hadâik And Kıssa-Yı Yusuf
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.39926
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

YAVUZ UYSAL GAZİPAŞA FOLKLORUNDA MANİLER, 1978-1995
Mani’s İn The Folklore Of Gazipaşa
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.38845
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.