Journal of History School

ISSN:1308-5298

Journal of History School

Editor: Prof. Dr. Ahmet KARA
Assistant Editor: Arş.Grv. Tuğrul Gökmen ŞAHİN
Publication Place: Malatya
Year-Number: 2019-XLII
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Mahmut AKKOR 1919 PARİS KONFERANSI VE ERMENİLER, 942-964
1919 Paris Conference and Armenians
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.37382
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fitnat Gürgil SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİM-SÖZDE BİLİM AYRIMI EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ, 965-984
An Analysis of the Discrimination Made by Preservice Social Studies Teachers between Science and Pseudoscience
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.30213
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ülkü ULUKAYA ÖTELEŞ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HALKEVLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ, 985-1002
Socıal Studıes Teachers 'Vıews on Community Centers
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.38872
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Necmi GÖKYER - Didem KARAKAYA CİRİT ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN ÖĞRETMENLERİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI, 1003-1028
Teachers Development Approach of Secondary School Directors
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24714
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hüseyin ÖZÇAKMAK ULVİYET-İ EFKÂR VE KEMÂLÂT-I İNSÂNİYE KİTABININ İNCELENMESİ, 1029-1049
Evaluation of the Book of Ulviyet-i Efkâr ve Kemâlât-ı İnsâniye
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24998
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hakan ARIDEMİR - Hacer ZORLU UĞUR BALKANLAR’A TÜRK GÖÇÜ İLE BİRLİKTE BALKAN DİLLERİNDE OLUŞAN TÜRKÇENİN KATMANLARI VE BAZI BÖLGE DİLLERİNDEN TÜRKİZM ÖRNEKLERİ, 1050-1073
Layers of Turkısh in Balkan Languages Consıstıng of The Immıgratıon of Turks to The Balkans and Examples of Turkıshısm in Some Regıonal Languages
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24731
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Oğuz Kantürer KARACASU (BOLU) GÜZLESİNİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE FONKSİYONEL DEĞİŞİMİ, 1074-1091
Geographical Properties of Karacasu Güzlesi (Bolu) and the Functional Change from Its Establishment until Today
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.36833
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Oğuzhan KARABURGU REŞAT NURİ'NİN RECM HİKÂYESİ VE HALİDE EDİP'İN VURUN KAHPEYE ROMANI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA, 1092-1100
A Comparison Between Resat Nuri's Story of Recm and The Novel Vurun Kahpeye by Halide Edip
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24957
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ümit YILDIZ - Gülsüm SERTOĞLU RUSÇA KONUŞAN EBEVEYNLERİN KENDİLERİNİN VE ÇOCUKLARININ TÜRKÇE ÖĞRENME NEDENLERİ İLE TÜRK KÜLTÜRÜNE YÖNELİK BİLGİ VE FARKINDALIK DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ, 1101-1121
Opinions of Russian Speaking Parents and Their Children on Reasons for Learning Turkish as a Foreign Language and Turkish Culture
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24956
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Cengiz Alper Karadağ PROJE OKULLARININ DİSİPLİN SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ, 1122-1139
Examining The Disciplinary Processes Of Project Schools
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.30273
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Çağdaş CAZ - Sait BARDAKÇI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ YATKINLIKLARININ İNCELENMESİ: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA, 1140-1151
Investigation of The Predisposition of University Students Being Educated In Health Services Vocational School To Physical Education Course: A Research In Yozgat Bozok University
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24623
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Abdurrahman EREN - Fahrettin GEÇEN MEHMET SİYAH KALEM’İN MİNYATÜRLERİNDEKİ SÜRREALİST ETKİLERİN YORUMLANMASI , 1152-1172
Surrealist Approaches in Mehmet Siyah Kalem's Miniatures and Comparison of Surrealist Attitudes with Some Western Modern Painting Artists
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24961
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Zekeriya AKMAN MUHAMMED ALİ LÂHÛRÎ, HAYATI VE HZ. MUHAMMED TASAVVURU, 1173-1187
Muhammed Ali Lahur’s Lıfe And Hıs Image Of The Prophet Saw
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24769
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Haşim AKÇA - Oğuzhan BOZATLI İSLAM EKONOMİSİNİN İHMAL EDİLEN KONUMU: METODOLOJİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, 1188-1218
Neglected Position of Islamic Economics: Methodological Problems and Solution Proposals
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24743
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ergenekon SAVRUN MİLLİYETÇİLİĞİN KÖKENLERİ VE MODERN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ, 1218-1244
A Critical View Of The Origins Of Nationalism And The Understanding Of Modern Nationalism
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24761
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.