Tarih Okulu Dergisi

ISSN:1308-5298

Giriş Yap Üye Ol
Tarih Okulu Dergisi

Editör: Prof. Dr. Ahmet KARA
Editör Yardımcısı: Uzm. Tuğrul Gökmen ŞAHİN
Yayın Yeri: MALATYA
Yıl-Sayı: 30.12.2018-XXXVII-2
Jenerik Dosyası | Kapak Resmi |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Muhammed Zahit CAN - Gökmen GEZER HABER ÇEVİRİLERİNDE YERLİLEŞTİRME STRATEJİLERİ OLARAK ETNOMERKEZCİ ERİTME VE SALDIRGAN SADAKAT, 1-37
Ethnocentrıc Reductıon And Abusıve Fıdelıty As Domestıcatıng Strategıes In News Translatıon
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1460
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Abidin DAĞLI - Gülsen GENÇDAL ÖĞRETMENLERİN OKUL BİNALARININ FİZİKSEL KOŞULLARINA İLİŞKİN ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, 38-69
Investıgatıng Teacher Perceptıons on Physıcal Condıtıons of School Buıldıngs in Terms of Some Varıables
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1490
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Çetin TAN - Önder ŞANLI Büşra BOZANOĞLU ÖĞRETMENLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN ÇALIŞMA TUTKUNLUĞUNA ETKİSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, 70-96
Investıgatıon of the Effect of Teachers 'Perceıved Stress Levels on Workıng Purpose of Varıous Varıables
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1450
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Eyüp BOZKURT TEKNOLOJİNİN SOSYALLEŞME VE DEĞERLER EĞİTİMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ, 97-123
Opınıons Of The Form Teachers On The Effect Of Technology On The Educatıon Of Socıalısm And Values
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1441
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hilal UĞRAŞ - M.Nuri GÖMLERKSİZ PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN SANATA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, 124-151
The Vıews of Pedagogıcal Formatıon Students’ About Art
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1447
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Meliha KÖSE - Fatma TÜRKAN GÜNCELLENEN 9. SINIF TARİH ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABI HAKKINDA TARİH ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ, 152-185
History Teachers' Views on the Updated 9th Grade History Curriculum and History Textbook
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1491
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Rabia SARICA - Esen TURAN ÖZPOLAT ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN ADAY ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (GAZİANTEP-OSMANİYE İLLERİ ÖRNEĞİ), 186-217
Candidate Teachers’ Views on Candidate Teacher Training Process (The case of Gaziantep-Osmaniye Provinces )
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1467
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ahmet ÖZASLAN - Elvettin AKMAN YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ, 230-276
Urban Informatıon Systems ın Local Governments: An Analysıs from Metropolıtan Munıcıpalıtıes
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1484
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Erol KOÇOĞLU - Vahdettin KOKA BİLGİSAYAR DESTEKLİ OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER DERS BAŞARISINA ETKİSİ, 277-294
The Impact of Computer Assisted Games on Social Studies Lesson Success
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1406
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hatice ÖZER TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ AÇISINDAN KADIN EMEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 295-333
Woman's Gender Roles and Evaluatıon of Women's Labor in the Terms of Gender Roles
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1455
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Metin GÜLTEKİN - Adem DOĞAN GELENEKSELDEN MODERNİTEYE DEĞİŞEN KENTSEL YAŞAM VE KENT KÜLTÜRÜ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ, 334-370
From Traditionto Modernity, Changing Urban Life and Urban Culture: the Case of Elazığ
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1471
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

----------- - Özgür KARATAŞ Tuba Fatma KARADAĞ Bengü ŞEKEROĞLU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ, 371-394
Analyzing The Job Satisfaction Of Physical Education Teachers
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1461
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mehmet ILKIM - Mehmet ÖZDEMİR MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL SPOR SALONLARININ ENGELLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ERİŞİMİ, 395-406
The Access Of School Sports Halls Under Malatya National Education Directorate Of Malatya Battalgazi District İn Terms Of Students With Disabilities
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1462
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nevzat DİNÇER - Ertan ÇELİK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ GÜREŞÇİLERİN SERBEST ZAMAN TATMİN DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, 407-428
Investigation of the free time satisfaction levels of wrestlers in Southeastern Anatolia in terms of various variables
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1480
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Resul AĞIRTAŞ - Mustafa KARADAĞ Yüksel SAVUCU Y. Süreyya SEZER A. Serdar YÜCEL Oktay KIZAR TÜRKİYE İLE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 429-446
Comparison of Efficiency of Physical Education Courses in Turkey and Certain European Countries
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1473
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Zait Burak AKTUĞ - Ebru ORHAN Serkan İBİŞ ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ, DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE DİKKAT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 447-469
The Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Physıcal Actıvıty Level, Dıgıtal Game Addıctıon And Attentıon Levels Of Chıldren
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1497
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Abdulkadir ATAR OSMANLI ŞEYHÜLİSLÂMLARININ FETVA KİTAPLARINDA ve İSTANBUL KADI SİCİLLERİNDE MEZBAHALAR, 470-501
Slaughterhouses in Ottoman According to Published Seyhulislam Fatwas and Istanbul Court Records
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1479
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ahmet DENİZ - Sinan GİDER DENİZ MÜZESİ ARŞİV BELGELERİ KAPSAMINDA (19. YY DÖNEMİ) DENİZ TİCARETİNİN ANALİZİ, 502-520
Analysıs Of Marıne Commerce In The Scope Of Marıtıme Museum Archıve Documents ( I9th Century)
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1506
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ebru ÇOBAN - Ahmet İLYAS ERKEN CUMHURİYET’İN İLK NÜFUS SAYIMINDA DİYARBAKIR(1927), 521-542
The First Census of the Republic in Diyarbakır in 1927
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1488
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Erhan Berat FINDIKLI CEZAEVLERİ YAPI STOKU: MİMARLIK, BÜROKRASİ VE MEKÂNSAL DÖNÜŞÜM (1923-1947), 543-568
Carceral Building Stock in Turkey: Architecture, Bureaucracy and Spatial Transformation (1923-47)
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1481
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mehmet AK HAMİD SANCAĞINDA SUÇ OLGUSU VE YAPTIRIMLAR (1873-1881), 569-597
Crime and Sanctions in the Hamid Sanjak (1873-1881)
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1501
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Reza DEHGHANİ KIRILGAN İLİŞKİ: İRAN-OSMANLI İLİŞKİLERİNİ AÇIKLAMAK İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL, 598-637
Brittle relations: A conceptual model for explanation of Iran and Ottoman relations
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1443
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Taner BİLGİN - Ümit YETİK II. İNÖNÜ MUHAREBESİ SIRASINDA İNEGÖL’DE YAŞANAN YUNAN TAHRİBATI, 638-655
The Destructıon in İnegöl Caused by the Greeks Durıng the Second Battle of İnönü (1920-1922)
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1493
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Yunus ÖZGER GEÇ OSMANLI DÖNEMİNDE KURULAN BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU: İTTİHAD-I MİLLİ SİGORTA ŞİRKETİ, 656-680
A Socıal Securıty Instıtutıon Establıshed in the Last Ottoman Perıod: The Unıon Natıonal Insurance Company
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1459
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Neslihan KARAKUŞ - Celile EREN ÖKTEN SÖYLEM GELİŞTİRME: “TÜRK ÇOCUĞUNUN KİTABI ALTIN IŞIK", 681-703
Development of Dıscourse: “Turkısh Chıldren's Book Altın Işık"
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1489
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Şener DEMİREL - Rabia Sena AKBABA Yelda KÖKÇÜ BİLİM ÇOCUK” ADLI E-DERGİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, 704-728
An Investıgatıon Of E-Journal Named "Bilim Çocuk"
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1453
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ali PULAT - Esra APAYDIN A. TURAN OFLAZOĞLU’NUN OSMANLI TARİHİNE İLİŞKİN TİYATROLARI VE BU TİYATROLARIN TARİHÎ GERÇEKLİKLE İLİŞKİSİ, 729-752
A. Turan Oflazoğlu’s Theatre Plays About Ottoman Hıstory and the Relatıonshıp of Hıstorıcal Truth of These Plays
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1470
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Serdar BULUT - Mustafa ORAL Osman ALBAYRAK Cihat BIÇAKCI GİRESUN İLİ ESPİYE İLÇESİ MESKÛN YER ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME, 753-811
A Revıew on Inhabıted Place Names of Espıye Dıstrıct of Gıresun
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1496
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Zülfükar Aytaç KİŞMAN - Erdal AÇIKSES ABD’NİN KIBRIS SORUNUNA DÂHİL OLUŞU, 812-831
Usa Inclusıon ın the Cyprus Problem
DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1511
Özet | Abstract | Tam Metin


Tarih Okulu Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.