Özet


İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Bu çalışmada Tokat ili merkez ilçede eğitim gören ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları incelenmiştir. Araştırmada, Leeming, Dwyer ve Bracken (1995) tarafından geliştirilen “Çocukların Çevreye Karşı Tutum ve Bilgileri” ölçeğinin, Aslan, Uluçınar Sağır ve Cansaran (2008) tarafından, Türkçeye uyarlaması yapılan “Çevre Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu çalışmada ölçümün Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ?=0,850 olarak bulunmuştur. Çalışmanın evrenini Tokat Merkez ilçede eğitim gören ilköğretim 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Ölçek; 2 merkez ilçe, 3 kasaba ve 5 köy okulunda 8. sınıfta eğitim gören 360 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin çevreye yönelik tutumları düşük bulunmuştur. Kasabada eğitim gören öğrencilerin tutum puanlarının şehir merkezinde ve köyde eğitim gören öğrencilerden anlamlı biçimde yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca babası çalışmayan çocukların tutum puanlarının babası memur ve işçi olan çocuklardan anlamlı biçimde daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan öğrencilerin yaşadıkları yer, cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi, anne mesleği, sosyoekonomik düzey ve kardeş sayısı gibi demografik değişkenlere göre çevreye yönelik tutumlarında anlamlı farklılık bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Çevre, Çevre Eğitimi, Çevresel Tutum.