Özet


7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS KİTABINDAKİ METİNLERDE GEÇEN ATASÖZÜ VE DEYİMLERİ ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Bu çalışmanın amacı, metinlere bağlı olarak gerçekleştirilen atasözü ve deyim öğretiminin öğrenciler tarafından öğrenilme düzeyini tespit etmektir. Bu amaçla 7. sınıf öğrencilerinin bir önceki eğitim öğretim yılında kullandıkları Türkçe ders kitabındaki metinlerde geçen atasözü ve deyimlerden 50’si seçilmiş, öğrencilerden bu unsurların anlamlarını yazmaları, ayrıca bunları cümlede kullanmaları istenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya İli Kadınhanı İlçesi’nde öğrenim gören 60 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma kâğıtları aracılığıyla elde edilen verilere, frekans, yüzde, t testi ve anova testleri yapılmış ve ulaşılan sonuçlar yorumlanmıştır.Bu sonuçlara göre öğrenciler, ders kitabındaki metinlerde geçen atasözü ve deyimlerin anlamlarını ifade etmede ve cümlede kullanmada toplamda % 78 oranında çok düşük, düşük ve orta düzeyde kalmışlardır. Anlamı ifade etme ve cümlede kullanma düzeyi açısından kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.Hem atasözü ve deyimlerin anlamını ifade etme hem de söz konusu unsurları cümlede kullanma açısından anne ve baba eğitim durumunun etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Atasözü, deyim, ders kitabı, metin.