Özet


BERTOLT BRECHT’İN “ÜÇ KURUŞLUK OPERA” ADLI ESERİNİN TÜRKÇEYE AKTARIMINDAKİ DİLSEL ÖĞELERİN KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA İNCELENMESİ
Makalede Brecht’in Üç Kuruşluk Opera adlı eseri kaynak ve erek metin bağlamında incelenmiştir. Epik tiyatro örneği olan eserde deyimler, ikilemeler, argo ifadeler gibi dilsel öğelerin kültürel uyarlamasının nasıl yapıldığı analiz edilmiştir. Amaç, çeviri eseri, dilin sınırlarından kurtarıp dili yönlendirenin de temel de kültür olduğunu göstermek olduğu için eserde, eş değerlik düzeyinde bir inceleme yapılmamıştır; aksine kaynak metnin erek dil ve kültürde, ne kadar amaca yönelik ve işlevsel olduğu üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Karşılaştırmalı yapılan incelemede elde edilen verilere göre, eser, çevirmen tarafından başarılı bir şekilde Türkçeleştirilmiştir. İki dil ve kültürü iyi bilen çevirmen, yer yer uyarlama stratejisinden yararlanmış ve eserdeki dilsel ve kültürel incelikleri aktarabilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Üç Kuruşluk Opera, epik tiyatro, çeviri, dil, kültü