Özet


KÖY ENSTİTÜLERİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİ
Coğrafya dersi Osmanlı döneminden itibaren çeşitli düzeylerdeki okullarda farklı yoğunluklardaki içeriklerle öğretim programları içerisindeki yerini almıştır. Ancak coğrafya dersinin Türk eğitim tarihinde önemli bir yer edinen Köy Enstitülerinde öğretilme şekli üzerinde çok fazla durulmamış, daha yüzeysel çalışmalar ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle yapmış olduğumuz bu çalışmada, coğrafya dersinin döneminde oldukça geniş bir yankı uyandıran ve köylere öğretmen yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten Köy Enstitülerinde nasıl ve hangi yoğunlukta verildiği incelenmiştir. Çalışmada 1943, 1947 ve 1953 öğretim programları ile bu kurumlarda okutulan ders kitapları üzerinden değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışmada elde edilen verilerin desteklenmesi amacıyla yalnızca ilgili literatür taranmamış aynı zamanda Köy Enstitülerinde öğrenim görmüş kişilerle de görüşmeler yapılarak veriler zenginleştirilmiştir. Yapılan bu çalışma ile Köy Enstitülerinde coğrafya dersinin oldukça etkili, yaparak yaşayarak öğrenme ilkelerine uygun ve özellikle öğrencilere gözlem becerisi kazandırma düşüncesinden hareketle şekillendirildiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Köy Enstitüleri, coğrafya öğretimi, gözlem, iş ile eğitim