Özet


KALKINMA PLANLARINDA YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Yükseköğretim alanındaki güncel gelişmeler, yükseköğretim projeksiyonları ve yükseköğretim sisteminin sorunları bu alanda birtakım politikaların belirlenmesini ve sürecin belirli hedefler doğrultusunda ilerlemesini gerektirmektedir. Bu doğrultuda Kalkınma Planlarında yükseköğretimin işlevleri, yükseköğretimde nitelik ve niceliğin arttırılması, yükseköğretimin uluslararasılaşması, yükseköğretime geçiş, yükseköğretim sisteminin yönetimi, yapısı ve finansmanı, öğretim üyesi yetiştirme gibi pek çok konuda politikaya yer verilmektedir. Bu araştırmada Kalkınma Planlarında yer alan yükseköğretim alanındaki politikaların tematik olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kalkınma planlarında -özellikle 1990’li yılların ortalarına kadar- niceliksel gelişmelere odaklanıldığı uluslararasılaşma, öğretim elemanı hareketliliği, kalite güvencesi gibi nitel gelişmelerin ikinci planda kaldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Kalkınma Planları, Yükseköğretim, Politika Analizi.