Özet


IDEOLOGICAL INSTITUTIONS OF THE YOUNG TURKEY: MORAL EDUCATION AND FAMILY
Eğitimin ideolojik niteliği ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte ön plana çıkmış, homojen bir toplum yaratmak adına da özellikle ahlak eğitimi önem kazanmıştır. Cumhuriyet Türkiyesi’nde de ulus devlet oluşturma sürecinde gerekirse ahlak eğitiminin karşısında bilgi eğitiminden ödün verilebileceği vurgulanmış ve ahlak eğitimi sistemli bir şekilde ilk defa 1943 İkinci Maarif Şûrası’nda ele alınmıştır. Bu doğrultuda, şûrada irdelenen önemli konulardan biri, başka bir ideolojik kurum olan aile olmuştur. Bu makalenin amacı, İkinci Maarif Şûrası ahlak eğitimi komisyonu görüşmelerinde, şûrada kabul edilen Türk Ahlakının İlkeleri’ni içeren ahlak raporunda ve bu doğrultuda basılmış olan ders kitaplarında yer verilen aile mevzusunu dönemin devlet-aile ilişkisi içinde değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler
İkinci Maarif Şûrası, ahlak eğitimi, aile, ideoloji.