Özet


OSMANLI DEVLETİ’NDE MÜFTÜLÜK KURUMU: ANADOLU MÜFTÜLERİ
Müftülük Kurumu, dinî konulara yönelik fetva veren ve tarih boyunca bütün Türk-İslam Devletlerinde görülebilen bir teşkilattır. Osmanlı Devleti’ne kadar farklı şekillerde varlığını göstermiş ve Osmanlılar zamanında en nihai şekline bürünmüştür. Osmanlı Devleti’nde özellikle merkeze uzak olan bölgelerde çok önemli bir rol üstlenmiş ve şer’i konulara ilişkin durumlarda tek yetkili kurum olmuştur. Bundan dolayı Osmanlı Anadolusu’nda bulunan bu kurumun detaylıca irdelenmesi çok önemlidir. Bu bakımdan, bu çalışma ile Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki idari birimlerinde bulunan müftülük kurumları ve bu kurumların çalışanları ele alınmıştır. Kurum çalışanı olan müftüler ile ilgili arşiv belgeleri titizlikle incelenmiş ve Anadolu müftülerine dair bilgiler ışığında Osmanlı’nın Anadolu Müftülük Kurumu açıklanmaya çalışılmıştır. Konuya ilişkin veriler tablolar halinde de verilmiş ve bu kurumun izahı daha somut bir şekilde yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Müftü, Müftülük Kurumu, Anadolu Müftüleri.