Özet


ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ ÖRTÜK PROGRAMIN NİTELİĞİ
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının, lisans eğitimi ve eğitim fakültesinden alınan formasyon eğitimlerine ilişkin örtük program algı düzeylerini belirlemek ve bu iki kurumdan alınan eğitimin örtük program algı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılmasını sağlamaktır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Akbulut ve Aslan (2016) tarafından geliştirilen “Örtük Program Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde verilen formasyon eğitim programına katılan toplam 329 öğretmen adayından oluşan çalışma grubundan toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları formasyon eğitiminin örtük programını lisans eğitimininkinden daha olumlu algılamaktadırlar. Erkek adaylar kadın adaylara göre lisans eğitiminden daha fazla memnuniyet yaşamaktadırlar. Bekar öğretmen adaylarının evlilere göre lisans ve formasyon örtük programını daha olumlu algıladıkları bulgusu elde edilmiştir. Lisans ve formasyon örtük program algıları farklı fakültelerden mezun olan öğretmen adayları üzerinde de anlamlı farklılıklar yaratmıştır. Öğretmen adayları örtük program açısından hem lisans eğitimlerinin hem de formasyon eğitimlerinin beklentilerini karşılamadığı görüşündedirler.

Anahtar Kelimeler
Örtük program, öğretmen adayları, yükseköğretim, formasyon