Özet


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİCİLERİN YÖNTEMLERE YÖNELİK BAKIŞ AÇISI VE FARKINDALIĞI
Bu araştırmanın amacı Suriyeli çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğreticilerin yabancı dil öğretim yöntemlerine yönelik bakış açılarını ve farkındalıklarını belirlemektir. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan araştırmaya Adana ilinde görev yapan Türkçe öğreticilerine düzenlenen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı kapsamında eğitim verilen katılan 122 Türkçe öğreticisi katılmış, 114’ünün verileri araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen görüş alma formu kullanılarak, eğitim öncesinde ve sonrasında Türkçe öğreticilerine uygulanarak toplanmış, betimsel istatistik teknikleri ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yabancı dil öğretim yöntemlerine yönelik olarak verilen eğitimden önce Türkçe öğreticilerinin çoğunun geleneksel yöntemler olarak adlandırılan dil bilgisi-çeviri yöntemi ve işitsel-dilsel yönteme gönderimde bulunan maddelere katıldıkları ve bu yönde bir bakış açısı benimsedikleri saptanmıştır. Eğitim sonrasında ise Türkçe öğreticilerinin çoğunun iletişimsel yönteme yönelik bir bakış açısı benimsedikleri yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Türkçe öğreticilerinin yöntem farkındalıklarının da aldıkları eğitim öncesinde ve sonrasında farklılık gösterdiği elde edilen bulgular arasındadır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe, yabancı dil öğretim yöntemleri, bakış açısı, farkındalık.