Özet


KİCKBOKS TAKIMLARINDA YER ALAN SPORCULARIN ÖFKE YÖNETİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Amaç: Bu araştırmada, Kıckboks takımlarında yer alan sporcuların öfke yönetim düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma evrenini; 14-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Sakarya’daki Türkiye Kıckboks şampiyonasına katılan (70 il, 1700 erkek ve 800 kız öğrenci) toplam 2500 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini; araştırmaya katılmak isteyen (148’i erkek 95’i bayan) toplam 243 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin demografik dağılımlarını belirlemek için yüzde (%) ve frekans (f) ve Mann-Whitney U analizleri yapılmıştır. Araştırmada sporcuların öfke yönetim düzeylerini cinsiyet değişkenine göre değişimi ?=0.05 anlamlılık düzeyinde incelendi. Bulgular: Kıckboks Sporcularının sürekli öfke yönetim düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre; sporcuların “Çabuk parlarım” (U=2417,5:p <0,05). “Kızgın mizaçlıyımdır” (U=2332,5:p<0,05). “Öfkesi burnunda bir insanım” (U=1862,5:p <0,05). “Başkalarının hataları, yaptığım işi yavaşlatınca kızarım” (U=2547,5:p <0,05). “Başkalarının önünde eleştirilmek beni çok hiddetlendirir” (U=:1955,0 p <0,05). “Engellendiğimde içimden birilerine vurmak gelir” (U=2058,0: p <0,05). Görüşlerine erkek sporcuların bayan sporculara göre sürekli öfke yönetim düzeylerini daha fazla benimsedikleri görülmektedir. Kontrol edilen öfkeye gösterdiği davranışlara göre dağılımları; “Öfkemi kontrol ederim” (U=4374,5: p <0,05). “Başkalarına karşı sabırlıyımdır” (U=5968,5: p <0,05). “Öfkem kontrolden çıkmadan kendimi durdurabilirim” (U=5981,0: p <0,05). “Kızgınlık duygularımı kontrol ederim” (U=4353,5:p <0,05). Görüşünü erkek sporcuların bayan sporculara göre kontrol edilen öfke yönetim düzeylerini daha fazla benimsedikleri görülmektedir. Dışa vurulan öfkeye gösterdiği davranışlara göre dağılımları; Erkek katılımcıların “Kızgınlığımı gösteririm” (U=4744,0: p <0,05). “Başkalarına iğneli sözler söylerim” (U=5408,5: p <0,05). “kapıları çarpmak gibi şeyler yaparım” (U=4218,5: p <0,05). “Kötü şeyler söylerim” (U=5377,5:p <0,05). Bayan katılımcıların “Sinirlerime hakim olamam” (U=5931,0: p <0,05). “Beni sinirlendirene ne hissettiğimi söylerim” (U=5566,5: p <0,05). Görüşlerini anlamlı bir şekilde daha fazla benimsedikleri görülmektedir. Bastırılmış öfkeye gösterdiği davranışlara göre dağılımları; Erkek katılımcıların; “öfkemi içime atarım” (U=4910,0: p <0,05). “İçin için köpürürüm ama gösteremem” (U=2015,5: p <0,05). “Gizliden gizliye insanları epeyce eleştiririm” (U=5708,0: p <0,05). Görüşünü daha fazla benimsedikleri belirlenmiştir. Bayan katılımcıların; “Belli ettiğimden daha öfkeliyimdir” (U=5466,0: p <0,05). “İçimden insanların fark ettiğinden daha fazla sinirlenirim” (U=6428,0: p <0,05). Görüşünü daha fazla benimsedikleri görülmektedir. Sonuç: Kıck boks Sporcularının, cinsiyet değişkenine göre sürekli öfke durumlarının erkek sporcularda yüksek olduğu, fakat kontrol edilen öfke durumlarında bayanlara oranla öfkelerini kontrol edebildiklerini bu konuda başarılı oldukları görülmektedir. Dışa vurulan öfke düzeylerinin bayan sporcuların erkek sporculara oranla biraz daha yüksek olduğu yani öfkelerini kolayca ifade edebilecekleri söylenebilir. Bastırılmış öfke düzeylerinde erkek ve bayan sporcuların çoğu zaman öfkelerini bastırarak içte tuttukları fakat erkeklerin biraz daha fazla öfkesini bastırdığı görülmektedir. Araştırma farklı gruplar üzerinde yapılarak, sporcuların öfke kontrolleri ile ilgili aktivitelere katılmalarına ve öfke kontrol yönetiminde sürecin iyi yönetilmesinde etkisi olabilir.

Anahtar Kelimeler
Spor, Kıckboks, Öfke.