Özet


HAMİD SANCAĞINDA TIMAR TEVCİHATI VE SİPAHİLER (1521-1535)
Osmanlı Devletinde askeri sistem ve toprak işleyişi bakımından tımar sistemi önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmamızda, Hamid Sancağında 1521-1535 tarihleri arasında verilen tımarlar, 107 numaralı İcmal Tımar Defteri esas alınarak incelenmiştir. Defterde yer alan bilgiler ışığında tımar verilen sipahilerin ve diğer görevlilerin nitelikleri, tımar tevcihindeki hareketlilik ve bu hareketliliğin siyasi ve sosyal sebep ve sonuçları analiz edilmiştir. Sipahilerin daha önce nerede ve ne kadarlık tımar geliri tasarruf ettikleri, yeni verilen tımarlar ve gelirleri, tımar verilme nedenleri ve tarihleri, verilen terakkiler gibi hususlarda bir takım tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Tımar sisteminin işleyişi etkileyen dönemin siyasi ve sosyal olaylarının tımar tevcihine yansımaları örnekler üzerinden incelenmiştir. Çalışmada tımar sisteminin işleyişinin yanında, tımar tasarruf eden görevliler ve sipahiler hakkında bir değerlendirmeye gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sipahi, Tımar, Zeamet, Hamid Sancağı, Osmanlı Devleti