Özet


19. YÜZYIL ORTALARINDA BOLVADİN KAZASININ NÜFUSU VE NÜFUS ÖZELLİKLERİ
II. Mahmut tarafından 1826’da Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı ile yeni bir ordu kurulmuştu. Bu ordunun sağlam temellere oturtulması ve geliştirilmesi için de askerliğe elverişli nüfusun ve vergi potansiyelinin tespiti gerekmekte idi. Bu amaçla 1828’de önce İstanbul’da başlayan nüfus sayımları daha sonra Anadolu ve Rumeli’nin muhtelif yerlerinde yapılmaya başlanmıştır. 1831 yılında Osmanlı Devleti’nde toprak yazımı vesilesi olmadan yapılan ilk nüfus sayımı olarak kabul edilen bu sayımdan sonra muhtelif dönemlerde sayımlar devam etmiştir. Bu kayıtların yer aldığı defterler, ait oldukları mahallin demografik yapısı başta olmak üzere sosyo-kültürel vaziyeti hakkında da son derece önemli bilgiler vermektedir. Bu çalışmada, H. 1254 (M. 1838) yılında Bolvadin kazası dahilindeki mahallelerin nüfus kayıtlarını içeren 1676 numaralı Bolvadin Nüfus Defteri temel kaynak olmak üzere mezkur tarihte Bolvadin kazasında mukim nüfusun mahalle bazında dağılımı, sosyal statü özellikleri, kullanılan şahıs isimleri ve lakaplar, aile ve sülale isimleri, yaş özellikleri, fiziki özellikler ve özürlülük durumu, askerler ve meslek erbabı başlıkları altında bilgiler verilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Bolvadin, nüfus, nüfus defteri.