Özet


OSMANLI DEVLETİ'NİN EŞKIYALIK FAALİYETLERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK ALDIĞI TEDBİRLER: HEMAVEND AŞİRETİ ÖRNEĞİ (1880-1916)
Osmanlı, devletin bekası için tebaasının can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüydü. Osmanlı, asırlar boyunca asayiş ve huzurun temini için eşkıyalık hareketleri ile çeşitli politikalar uygulayarak mücadele etmiştir. 19. yüzyılda Süleymaniye-Kerkük sancaklarında aşiretler ve şeyhlerin güç mücadeleleri yüzünden asayişsizlik zuhur etmişti. Bölgedeki asayişsizliğin en büyük kaynağı ise cahil ve vahşi bir mizaca sahip Hemavendliler olmuştur. Osmanlı Hükümeti senelerce eşkıya Hemavend Aşiretini dizginlemeye çalışmış ve buna yönelik askeri, idari ve adli tedbirler almıştır. Hükümet, aldığı tedbirler neticesinde yakaladığı aşiret eşkıyasını Divan-ı Harp’te yargılayarak eşkıyalık faaliyetlerini önlemeye çalışmıştır. Bu çalışmada, Hemavend Aşireti örnekleminde Osmanlı’nın eşkıya faaliyetlerini önlemeye yönelik aldığı tedbirler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Hemavend Aşireti, Eşkıya, Kerkük, Süleymaniye.