Özet


THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER CANDIDATES’ COMMUNICATION SKILLS AND THEIR TEACHER SELF-EFFICACY PERCEPTIONS
Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının iletişim becerileri ile öğretmenlik öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Korkut (1996) tarafından geliştirilen "İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ)” ve Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (2001) tarafından geliştirilen, Çapa v.d (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Öğretmen Özyeterlilik Ölçeği(TSES) kullanılmıştır. Araştırma verileri Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Dokuz eylül Üniversitesi Spor bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu’nda öğrenim gören 245 öğrenciden toplanmıştır. Araştırma verileri SPSS 21.00 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon ve regresyon istatistiki teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlilik algıları ile iletişim becerileri arasında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğu ve iletişim becerisinin öğretmenlik öz yeterlilik algısının önemli bir yordayacısı olduğu bulunmuştur. Araştırmada ayrıca öğrencilerin öğretmenlik öz yeterlilik algılarının sınıf düzeyine, spor yaşına göre değiştiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmenlik Özyeterlilik Algısı, İletişim, Beden Eğitimi.