Özet


OSMANLI REDİF TEŞKİLATINDA TALİM: 1909 TARİHLİ TALİMNAME ÖRNEĞİ
Yeniçeri Ocağının lağvedilmesinden sonra oluşturulmaya çalışılan yeni askerî teşkilatın önemli bir parçası redif birlikleridir. Redif birlikleri ilk etapta her ne kadar yedek ordu olarak düşünülmemişse de zaman içerisinde yapılan düzenlemelerle neferlerin nizamiye ordusunda sonra, katıldığı askerî sınıfı ifade etti. Böylece gerçek manada yedek ordu hüviyetine büründü. Redif birlikleri kurulduğu dönemin askerî anlayışından bağımsız olarak ortaya çıkan bir teşkilat değildi. Bu teşkilatta, çok daha önceleri Avrupa’da ortaya çıkmaya başlayan ulusal orduların izleri vardı. Özellikle de Almanların kurmuş olduğu askerî teşkilat bu askerî sınıfı derinden etkiledi. Redif teşkilatıyla nizamiyeden terhis olan neferlerin askerlikle olan ilişkileri tamamen kesilmeyip, belli dönemler silahaltına alınarak kendilerine eğitim verilmeye devam edildi. Yılın belli bir süresinde silahaltına alınan neferler, diğer zamanlar üretici olarak Osmanlı ekonomisi içerisindeydi. Böylece devlet çok daha kalabalık sayılarda nizamiye birliklerini daima hazır bulundurmaktan kurtuldu. Redif birliklerinin daha iyi bir eğitim alması için kuruluştan itibaren, eğitimle ilgili kanunlar ve talimatnameler hazırlandı. Her kanun ve talimat ile daha iyi bir yapıya ulaşması amaçlanan redifler, birçok savaşta ve isyanda önemli görevler üstlendi. Makalede rediflerin eğitimiyle ilgili genel bir bilgi verilmekle birlikte, özelde 1909 tarihli talimname dikkate alınarak redif birliklerinin eğitimi incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Redif, Askerî, Ordu, Talim, Yedek.