Özet


AHKȂM DEFTERLERİNE GÖRE XVIII. YÜZYILDA OSMANLI TAŞRASINDA YAŞANAN PROBLEMLER: ERZİNCAN ÖRNEĞİ
Osmanlı taşrasında birçok problemin ortak olduğunu söylemek mümkündür. Bu sebeple, bir örnek üzerinden yapılacak çalışma Osmanlı taşrasının problemlerini ortaya koyma hususunda önemli katkı sağlayacaktır. Bu çalışma, Ahkâm Defterleri verilerine dayalı olarak Erzincan Kazası bölgesi esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu defterlerin verilerine göre, XVIII. yüzyılda Erzincan Kazası'ndan devlet merkezine yansıyan birinci derecede problem alanı timar ve zeametlerin idaresidir. Bununla birlikte, yöneticiler ile ahali arasında, vergi tahsil edilmesiyle ilgili anlaşmazlıklar da önemli yer tutmaktadır. Diğer taraftan, asayişin ihlali huzurun bozulmasına tesir eden önemli bir sıkıntıdır. Vakıfların idaresi ve vakıf malvarlıklarına yapılan müdahaleler de bir başka önemli başlıktır. Ayrıca, su kullanım anlaşmazlıkları, miras davaları, alacak-borç ilişkileri, evlenme ve boşanma meseleleri, murabahacılık, yaylak problemleri gibi konular başlıca problem alanları olarak dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Ahkam Defteri, Eşkıyalık, Erzincan, Şikayet, Taşra İdaresi.