Özet


ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA HOŞGÖRÜ VE TOPLUMSAL UYUM AÇISINDAN ÇEVİRİNİN ROLÜ
Çokkültürlülük farklı kültürlerin bir arada yaşamasını ifade eden bir kavram olmasının yanında, toplumsal farklılıklara hoşgörü ve toplumsal uyum gibi idealler temelinde de ele alınması gerekmektedir. Çokkültürlülük, dünyada yaşanan hızlı değişimler nedeniyle oluşan karmaşık toplum yapılarını bir arada uyum içerisinde tutacak toplumsal bir reçete olarak görülmektedir. Bu bağlamda farklı kültürlere ait olan topluluklar arasında hoşgörüyü tesis etmek ve yaşmak zeminini oluşturmaktadır. Çokkültürlülük düşüncesi bu anlamda birlikte yaşama zorunluluğu olan gruplar arsındaki çatışma riskini en aza indirmektedir. Günümüz dünyasında yaşanan küreselleşmenin beraberinde getirdiği ekonomik, siyasal, teknolojik ve kültürel nedenlere dayalı göçler, farklı coğrafyalarda çokkültürlü toplumların oluşmasına olanak sağlamaktadır. Farklı grupların, tek bir şemsiye altında kendilerine özgün kültürlerini yaşamak istemeleri aralarında ortak dilli bir iletişimi gerektirmektedir. Bu düşünceden hareketle; çokkültürlülüğün çeviri etkinliği olmadan bir anlam ifade etmeyeceği bir gerçektir. Çeviri farklı kültürler arasında iletişimi sağlarken, onların arasında oluşabilecek sorunların çözümü ve toplumsal uyumları için yaşamsal önem taşıyan bir etkinlik olarak katkı sağlamaktadır. Çeviri, insanlık tarihi sürecince, farklı kültür ve dillere sahip toplumlar arasındaki sorunlara etkin çözüm sağlayan sanatsal bir faaliyet olarak hizmet sunmuştur. Çeviri etkinliği; farklılıklarını yaşamak isteyen gruplar arasında uyumun sağlanmasında iletişim bağlamında önemli rol oynamıştır. Çokkültürlülük ve çeviri etkinliği birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Çeviri tarih boyunca insanlığın hizmetinde olan bir dilsel iletişim aracıdır. Çeviri olgusu, sadece toplumlararası uyum ve hoşgörü oluşmasına değil, bu anlamda tüm dünyadaki uygar yaşama da katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada; çokkültürlü toplum yaşamından hareketle; çeviri olgusunun, dilsel iletişimin yanında farklı kültürlü toplumların bir arada uyum ve hoşgörü içerisinde yaşamalarına sağladığı katkının önemi vurgulanacaktır. Bunun yanında tarihsel bir oluşum olan çokkültürlü yaşamın farklı toplumlar arasında uygulamaları karşılaştırma şeklinde ortaya konarak nitel bir araştırma şeklinde yorumlamaya dayalı olarak irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Çokkültürlülük, Farklı Kültür, Çeviri, Toplumsal Uyum, Hoşgörü