Özet


ORTAOKUL DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ SANAYİ İNKILABI KONULARINDA YER ALAN SORULARIN AHLAKİ BOYUTUNUN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı ortaokul ders ve çalışma kitaplarında yer alan sanayi inkılabı konularıyla ilgili soruları tarihsel düşünmenin alt boyutlarından birisi olan ahlaki boyut açısından incelemektir. Araştırma içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Ortaokullarda yer alan sanayi inkılabı konularının hangi ders ve çalışma kitaplarında yer aldığı araştırılmış ve sadece 7. sınıf Sosyal Bilgiler ve 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders ve çalışma kitaplarında yer aldığı anlaşılmış ve bu kitaplar araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Analiz birimi olarak ders ve çalışma kitaplarında yer alan sorular ve soruyla ilgili görsel ve yazılı materyaller seçilmiştir. Araştırmada ahlaki boyut içeren soruların frekans ve yüzde olarak son derece az olduğu bulunmuştur. Ayrıca yapılan incelemeler sonucunda; öğrenci ile geçmiş arasında bağlantı kurmaya çalışılan soruların yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Araştırma bulgularına dayanılarak ahlaki boyut ile ilgili soruların öncelikle nicelik olarak artırılması önerilmiştir. Ayrıca ahlaki boyut içeren soruların niteliği ile de önerilerde bulunulmuş ve örnek olabilecek sorular sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Tarihsel Düşünce, Ahlaki Boyut, Sanayi İnkılabı