Özet


KASTAMONU ŞEHRİNE TÜRK İSKÂNI VE ŞEHRİN KISA BİR TARİHİ DEĞERLENDİRMESİ
İsa’dan 4000 yıl kadar önce bölgeye Hititlerin hâkim olması nedeniyle Kastamonu ve çevresiyle ilgili bilgileri Hitit tabletlerinden elde etmekteyiz. Bu dönemin ardından Dor adı verilen bir kavmin egemenliği süresince İsa’dan 1000 yıl öncesine kadar karanlık bir evreye girilmiş ve bu havalide yerleşen Paflagon’lara izafeten bu bölge “Paflagonya” olarak isimlendirilmiştir. Paflagonya’ daki Lidya egemenliği, MÖ 546 yılında Perslerle yapılan savaşla sona ermiş ve Pers hâkimiyetine geçmiştir. Helenistik dönemi takiben Paflagonya’nın sahil kesimleriyle, Gökırmak vadisinin Pontus’ular tarafından zapt edilmesiyle, MÖ 288 yılında Pontus Krallığının ilk başkenti “Kimiatene” olmuştur. MS 395 yılından itibaren Kastamonu çevresinin, yaklaşık 7 asır süresince Bizans hâkimiyetinde olduğunu görüyoruz. Horasan’da Büyük Selçuklu Devleti’nin 1040 yılındaki Dandanakan Zaferi sonrası, Türkistan, Maveraünnehir ve Horasan’ dan özellikle Anadolu ve tabii ki Kastamonu’ya Oğuz Boyu’na mensup Türk’lerin göçü gerçekleşmiştir. Böylece Paflagonya yöresi hızla Türkleşmiş, yaşam şartlarının zorlaşmasına bağlı olarak Rumlar bu bölgeyi terk edip, Ege adaları ve çevresiyle, İstanbul istikametine çekilmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Kastamonu, Paflagonya, Bizans, Türk, Selçuklu, Çobanoğulları, Osmanlı