Özet


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA DAİR ALGILARININ RESİM ANALİZİ İLE TESPİT EDİLMESİ
Okul bireyin çeşitli beceriler kazandığı toplumun en önemli kurumlardan biridir. Okula devam eden kişilerce okulların nasıl algılandığı süreci en verimli şekilde tamamlama açısından önemlidir. Bu nedenle araştırmanın amacı birleştirilmiş sınıflı okulda öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin okula ve okulun bileşenlerine ilişkin algılarını çizdikleri resimler vasıtasıyla tespit etmektir. Bu sayede çocukların ifade edemediği gerçekleri resim analizi ile yoluyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden, fenomoloji deseni üzerine kurgulanmıştır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde birleştirilmiş sınıflı bir ilkokulda bulunan toplam 13 öğrenci katılmıştır. Örneklem olarak, uygun örnekleme kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi, resimlerin psikolojik ve sanat temelli anlamları esas alınrak yapılmıştır. Araştırmada katılımcıların, sınıf ortamının fiziki donanım açısından yetersiz olduğu konusunda fikir birliği içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okulun otokratik bir yapı olarak tanımlandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Okul, Resim Analizi, Algı.