Özet


ÇEVİRİBİLİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME BİÇEMLERİ VE BAŞARI YÖNELİMLERİ
Bu çalışmanın amacı döngüsel çeviri eğitimindeki profil belirleme aşamasını örneklemek için Çeviribilim öğrencilerinin öğrenme biçemlerinin başarı yönelimlerine etkisini belirlemektir. Araştırmaya Almanca, Fransızca ve İngilizce Çeviribilim bölümlerinde okuyan 242 öğrenci katılmıştır. İlişkisel araştırma modeline dayanan araştırmanın verileri 2018 bahar döneminde Başarı Yönelimleri Ölçeği ve BİG Öğrenme Biçemleri Envanteriyle toplanmıştır. Araştırma sonucunda bedensel biçemle son dönem ortalaması, işitsel biçemle dil, öğrenme yönelimiyle cinsiyet ve son dönem ortalaması, performans-yaklaşmayla dil ve cinsiyet arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca bedensel biçem ile öğrenme yönelimi ve performans-yaklaşma yönelimi, işitsel biçem ile öğrenme yönelimi, görsel biçem ile öğrenme yönelimi ve performans-yaklaşma yönelimi arasında anlamlı, doğrusal ve aynı yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
çeviri eğitimi, çevirmen yetiştirme, başarı yönelimleri, öğrenme biçemleri, disiplinlerarasılık