Özet


BİLGİSAYAR DESTEKLİ OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER DERS BAŞARISINA ETKİSİ
Sosyal bilgiler eğitimi dersi, öğrencilerin anlamlandırmada bir takım sorunlar yaşadığı çalışma alanlarının başında gelmektedir. Çünkü içerisinde yer alan öğrenme alanları, kazanımlar, beceriler ve değerler soyut düzeyde eğitim, öğretim ve ders programlarında yer almaktadır. Bu nedenler öğrenme öğretme sürecinde öğrencinin derse ilişkin öğrenmelerini somutlaştırıp anlamlandırma düzeyini arttırmak amacıyla dersin aktarcısı olan öğretmenler, öğrenme ortamlarında çeşitli araç, gereç ve materyallerden faydalanmaktadırlar. Bu materyallerden biri de bilgisayar destekli temelli oyunlardır. Bu oyunların, öğrencilerin sosyal bilgiler dersi başarısı üzerindeki etkisi belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Ön Test- Son Test – Kontrol Gruplu Deneysel desene dayalı olarak yapılan bu çalışmada, örneklem grubunu 6.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara bakıldığında deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin başarı düzeyleri süreç içerisinde uygulanan testlerde farklılaştığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Bilgisayar, eğitsel oyun, başarı, sosyal bilgiler