Özet


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlik bölümünü okuyan öğretmen adayları ile sınıf öğretmenliği bölümünü okuyan öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini incelenmesi çalışma amacını oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ikinci bölümde ise problem çözme envanteri ölçeği (PÇE) kullanılmıştır. Araştırmada, anket uygulamaları Fırat Üniversitesi okul öncesi öğretmenlik bölümü ile Sınıf Öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarına yapılmıştır. Araştırmamıza toplam 388 kişi katılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yaş değişkeni ile “Problem Çözme Envanteri (PÇE) Ölçeğinden” alınan puanlar arasındaki farkı tespit etmek amacıyla “tek yönlü varyans analizi (anova testi)” cinsiyet ve bölüm değişkeni ile ölçekten alınan puanlar arasındaki farkı tespit etmek amacıyla ise “t- testi” kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık içinse 0,05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının problem çözme düzeylerinin yüksek olduğu ancak bunun değişkenlerde farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
okul öncesi, Öğretmen Adayı, Problem, Problem Çözme Becerisi