Özet


TEKNOLOJİNİN SOSYALLEŞME VE DEĞERLER EĞİTİMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
İnsanoğlu var olduğu günden beri birçok alanda yenilikler yaparak yaşamını kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Bu yeniliklerin başında da teknoloji alanında yapılan yenilikler gelmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte toplumun yapısı da değişmeye başlamıştır. İnsanlar artık hayatının her anında teknolojik ürünleri kullanmakta ve yaşamını bunlara dayalı olarak dizayn etmektedir. Bu durum birçok toplumsal konuda olduğu gibi insanların sosyalleşmesinde ve sahip oldukları değer yargılarda da olumlu veya olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu çalışmada da teknolojini sosyalleşme ve değerler eğitimine etkisini öğretmen görüşlerine göre belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2017-2018 eğitim öğretim yılında Elazığ ilinde görev yapan 250 sınıf öğretmeni araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma tarama modelinde olup betimsel bir nitelik arz etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler teknolojiyi hayatımızı etkileyen bir ihtiyaç olarak görmektedir. Ayrıca teknolojinin çocuğun bilişsel gelişimine katkı sunduğunu ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler teknolojinin çocuğu duygusuzlaştırdığını, psikolojik ve bedensel gelişimini olumsuz etkilediğini, ahlaki gelişiminin olumsuz etkilendiğini ve manevi değerlerden soyutlandığını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Teknoloji, Teknoloji ve Değerler, Teknoloji ve Sosyalleşme, Sosyalleşme, Değerler Eğitimi