Özet


ÖĞRETMENLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN ÇALIŞMA TUTKUNLUĞUNA ETKİSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
tutkunlukları arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirlemektir. Araştırmada Malatya İlinde 2014 – 2015 öğretim yılında görev yapmakta olan, farklı okullardan ve farklı branşlardan tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilmiş 950 öğretmenin görüşlerinden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak;Cohen, Kamarck ve Mermelstein (1983) tarafından geliştirilen ve Eskin, Harlak, DemirkıranveDereboy (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Algılanan Stres Ölçeği”ve Schaufeli,,Salanova, Gonzalez-Roma ve Bakker (2002) tarafından geliştirilen ve Turgut (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan çalışmaya tutkunluk ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizi sonucunda, Algılanan Stres Ölçeğine ait boyutlarının hepsinin ortalamalarının 2,61 - 3,40 (Bazen) aralığında oldukları görülmektedir. Buna göre katılımcıların algılanan stres düzeylerini orta düzeyde değerlendirdikleri görülmüştür. Çalışmaya Tutkunluk Ölçeğine ait boyutların hepsinin ortalamalarının 3,41 - 4,20 (Çoğu zaman) aralığında oldukları görülmektedir. Ayrıca yapılan araştırmada bekâr öğretmenlerin olaylar karşısında kendilerini evli öğretmenlerden daha yetersiz buldukları görülmüştür. 1-10 yıl aralığında mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerin kendilerini 21yıl ile 30 yıl aralığında mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerden ‘öz yeterlik’ anlamında daha yeterli hissettikleri sonucuna da ulaşılmıştır. Öğretmenlerin okullarda görevlerine yoğunlaşmalarının okullarına yönelik adanmışlıklarına ciddi oranda katkı sağladıkları da önemli sonuçlardan bir tanesi olmuştur. Ayrıca öğretmenlerin örgütsel adanmışlık davranışlarının geliştirilmesinin okulun genel işleyişine olumlu katkı sağladığı görülmüştür. Araştırmada dikkat çeken bir sonuç ise öğretmenlerin yetersiz öz yeterlik algılarının okullarına olan adanmışlık düzeyleri üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olmadığıdır.

Anahtar Kelimeler
Algılanan stres, çalışmaya tutkunluk, öğretmenler.