Özet


TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ AÇISINDAN KADIN EMEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye’de kadınların çalışma hayatına katılım biçimleri çerçevesinde; toplumsal cinsiyete dayalı farklılıkların kadın emeğini etkilediği gözlenmektedir. Bu durumun kadın emeği üzerindeki etkisi; kamusal alanda çalışma hayatında ve özel alanda ev-içi rollerinde, karşılaştığı sorunlar ve engeller olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bunlar kadınların istihdamını etkileyen faktörler arasında da yer almaktadır. Geleneksel anlamda kadın emeği kentsel alanda bir dönüşüm geçirmekte midir? Bu dönüşümünün bu alandaki yansımaları nelerdir? Bu amaç bağlamında; Uşak ilindeki katmer ve bükmecilik iş kolu araştırma kapsamına alınmıştır. Katmer ve bükmecilik hem geleneksel anlamda kadının ev içi rollerinin bir devamı olarak görülmekte hem de bir iş kolu anlamında kadın emeğinin kamusal alandaki bir temsil tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında kadın emeğinin değerlendirilmesi gereklidir. Dolayısıyla burada geleneksel kadın emeğinin kentsel hayatta üretim ve yeniden üretim süreçlerinde nasıl kullanıldığını; ev eksenli üretim sürecinin bir devamı niteliğinde olan katmer ve bükmeciler iş kolundaki bazı dinamiklerin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda niteliksel bir alan çalışması da yapılmıştır. Belirlenen katmer- bükme evi/salonlarında farklı statülerde çalışan kadınlarla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, kadın emeği.