Özet


ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL KABULLENME DÜZEYİ VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL KABULLENME ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışma da, 2008 yılında kurulan Ardahan Üniversitesinde görev yapan akademik personelin örgütsel kabullenme düzeylerini belirlemeyi ve demografik özelliklerine göre örgütsel kabullenme düzeyleri arasındaki farklılıkların incelenmesi amaçlanmaktadır. Toplam 165 öğretim elemanından 96’sının gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak birinci bölümde 10 soruluk kişisel bilgiler ve ikinci bölümde 5’li likert ölçeği tipinde tasarlanmış 13 soruluk (Örgütsel Kabullenme Ölçeği) iki bölümden oluşan form kullanılmıştır. Çalışmada; katılımcıların örgütsel kabullenme düzeyleri cinsiyet, medeni durum, görev yeri, idari görev ve eşin çalışıp çalışmama özellikleri bakımından herhangi bir farklılık göstermez iken (p>0.05), yaş, gelir düzeyi, akademik ünvan, toplam hizmet süresi ile bu kurumdaki (Ardahan Üniversitesi) hizmet süresi bakımından farklılık olduğu tespit edilmiştir. Öğretim Elemanlarının örgütsel kabullenme düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Üniversite, Öğretim elemanları, Örgütsel kabullenme.