Özet


TÜRKİYE İLE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Araştırmanın amacı Avrupa ülkelerindeki yıllık beden eğitimi ders sayıları ile Türkiye’deki yıllık beden eğitimi ders sayılarının karşılaştırılarak beden eğitimi derslerinin verimliliğini karşılaştırmaktır. Bu çalışma, betimsel bir çalışma olup, Avrupa ülkelerinde ilköğretim düzeyinde spor eğitimi sistemlerinin karşılaştırılması ve mevcut durumlarının değerlendirmesine yönelik, “Belge Çözümleme” ile desenlenmiştir. Çalışmanın evrenini Belçika, Almanya, Letonya, Avusturya, İsviçre, Arnavutluk, Danimarka, Finlandiya, Bulgaristan, Estonya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, Hırvatistan, Norveç, Litvanya, Malta, İzlanda, Slovakya, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kıbrıs, Sırbistan Karadağ, Letonya, Portekiz, Macaristan, Romanya, Ukrayna, Malta, Yunanistan, Polonya ve Türkiye olmak üzere toplam 38 Avrupa ülkesi oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem yoluna gidilmeyip belirlenen amaçlar kapsamında çalışılmıştır. Bu amaçla ülkelerde okutulan ders sayıları tablolaştırılıp, ülkelerdeki obezite oranları ile ülkelerdeki nüfusa göre sporcu yüzdeleri hesaplanarak beden eğitimi derslerinin verimliliği karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda Avrupa ülkelerinde beden eğitimi dersinin ilk ve alt öğretim basamaklarında zorunlu ders olarak okutulduğu ve ana öğretim programının ayrılmaz bir parçası olduğu belirlenmiştir. Bu ülkelerde eğitim-öğretim sürecinin yaklaşık %10’luk kısmı beden eğitimi ve spor derslerine ayrılmıştır. Beden eğitimi ve spor derslerine ayrılan süre bu ülkelerde matematik için ayrılan sürenin yarısına tekabül etmektedir. Beden eğitimi derslerinin Avrupa ülkelerinde daha çok önemsendiği, Türkiye’de gereken önemin verilmediği, genellikle “boş ders” tabiriyle değerlendirildiği görülmektedir. Bedeneğitimi derslerinin tıpkı Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da obeziteye alternatif bir çözüm olmadığı görülmektedir. Türkiye’de beden eğitimi derslerinin önemsenmeyişi sporcu yetiştirilmesinde de önemli sorunlara neden olmaktadır. Avrupa ülkelerinde ortalama her 8 kişiden biri sporcu olarak yetişirken bu oran Türkiye’de 115 kişiden 1 kişi sporcu olarak yetişmektedir.

Anahtar Kelimeler
Beden Eğitimi ve Spor, Eğitim, Fiziksel Aktivite.