Özet


GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ GÜREŞÇİLERİN SERBEST ZAMAN TATMİN DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı; Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Güreşçilerin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesidir. Araştırmaya Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerden Batman, Siirt, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin illerinde bulunan yıldızlar ve gençler kategorilerindeki 240 erkek sporcu yer almaktadır. Bu araştırmada önce mevcut literatür taraması yapılmış ve konuyla ilgili bilgiler verilmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmaya katılan bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerini belirlemek amacıyla Beard ve Ragheb (1980)’in geliştirdikleri, Karlı ve ark. (2008)’nın geçerlilik güvenirlilik çalışmalarını yaparak Türkçeye çevirdikleri “Serbest Zaman Tatmin Ölçeği” (SZTÖ) ile ölçülmüştür. Bu ölçek 39 sorudan ve psikolojik (8 madde), sosyolojik (8 madde), rahatlama (4 madde), fizyolojik (6 madde), estetik (4 madde) ve eğitim (9 madde) olmak üzere 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Serbest zaman tatmin ölçeği toplam puanlarına ait güreş stili, millilik derecesi ve güreşte yaş kategorisi değişkenlerine göre Independent Samples T-Testi, çoklu karşılaştırmalarda ise Tek Yönlü Varyans analizi kullanılmıştır, farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığının tespit edilmesinde ise Post Hoc testlerden Tukey HSD kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Serbest zaman, Güreş, Rekreasyon.