Özet


YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ
Günümüzde hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlamış olduğu olanaklar ekonomik, toplumsal ve yönetsel alanda hizmet sunumunu kolaylaştırmaktadır. Büyükşehir belediyeleri de hem artan görev ve sorumlulukları hem de kenti daha iyi yönetmek adına teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak durumundadırlar. Gelişen teknolojinin bir ürünü olan Kent Bilgi Sistemleri (KBS) de hızlı kentleşmenin yarattığı sorunların çözümü için büyükşehir belediye yönetimlerine önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) kent temelindeki bir uygulaması olan KBS, kente ait grafik ve sözlü verinin uygun bir mekânsal bilgi üretimine aktarılarak verinin toplanması ve sunulmasını ifade etmektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, bilişim teknolojisinin yerel yönetimlere aktarılmasıyla ortaya çıkan KBS’nin büyükşehir belediyelerinde ki mevcut durumunu analiz etmektir. Bu amaç kapsamında iki ayaktan oluşan bir araştırma yapılmıştır. İlk olarak, nitel araştırma yöntemlerinden içerik çözümlemesi ve ikinci olarak da görüşme tekniği kullanılarak çalışma desteklenmiştir. Otuz büyükşehir belediyesinin resmi internet sitelerinden kent rehberine yönelik sundukları hizmetlere ve CBS/KBS şube müdürlükleriyle yapılan görüşmede büyükşehir belediyelerinin KBS uygulamalarına ilişkin araştırma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yerel Yönetimler, Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Kent Bilgi Sistemleri.