Özet


SÖYLEM GELİŞTİRME: “TÜRK ÇOCUĞUNUN KİTABI ALTIN IŞIK"
Sözlü gelenekte doğan masallar dilden dile aktarılarak yaşamaya devam eder. Hikâye ederken de masal anlatıcısının birtakım kalıpları kullanması gerekir. Kullanılan bu motifler masal kahramanlarına birçok ayrıcalık tanır ve anlatıcının hafızasında c¸agˆrıs¸ımlara yol açarak masalın gelenekte yaşatılmasına yardımcı olur. Araştırma kapsamında; Türk ilim ve fikir hayatında derin izler bırakan, cumhuriyetin toplum yapısının şekillenmesinde çocuğun eğitimine önem veren Ziya Gökalp’in düşünceleri üzerinden Altın Işık kitabının içerisinde yer alan masallar incelenmiştir. Nitel araştırma modeli kullanılarak şekillendirilen bu çalışmada doküman incelemesi ile veriler toplanmıştır. MEB tavsiyeli 100 temel eser arasında bulunan bu kitaptaki millî ve manevi motiflerin MEB ders kitaplarındaki masallarla karşılaştırması yapılmıştır. Çocuk eğitiminde değişen algılar ve hedefler saptanmıştır. Kimlik oluşmasında önem arz eden bu motiflerin günümüze aktarılmasında bu masal metinlerinin yeniden uyarlanması teklif edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Millî ve manevi motifler, masallar, metin uyarlama, Ziya Gökalp