Özet


ÖĞRETMENLERİN OKUL BİNALARININ FİZİKSEL KOŞULLARINA İLİŞKİN ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı, kamu ilkokullarında görevli öğretmenlerin bulundukları okul binalarının fiziksel koşullarına ilişkin algılarının bazı değişkenlere göre anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığını saptamaktır. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Diyarbakır İl merkezinde bulunan 92 ilkokulda görevli 2450 öğretmen, örneklemini ise, evrenden random yöntemi ile seçilen 27 okul ve bu okullarda görevli 534 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, Çağlayan ve Yılmaz (2011) tarafından geliştirilmiş olan “Okul Binaları Ölçeği’’ kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bazı önemli bulgular şöyle sıralanabilir: Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul binalarına ilişkin algılarının ortalaması tüm ölçek için (X=2,99), “Kısmen Yeterli” düzeyinde saptanmıştır. Öğretmenlerin okul binalarının fiziksel koşullarına ilişkin algıları arasında cinsiyete göre sadece “bakım ve güvenlik”, medeni durum ve öğrenim durumuna göre ise tüm boyutlarda anlamlı bir fark saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
İlkokul, okul binaları, okul binalarının fiziksel koşulları.