Özet


GÜNCELLENEN 9. SINIF TARİH ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABI HAKKINDA TARİH ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Talim Terbiye Kurulunun 17.07.2017 tarih ve 90 sayılı kararı ile ortaöğretim tarih programları güncellenmiştir. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında yeni hazırlanan 9. Sınıf tarih ders kitabı ve programı kullanılmaya başlanmıştır. Türk eğitim sisteminde temel kaynak olarak ders kitapları önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın amacı yeni bir anlayışla hazırlanan 9. sınıf tarih öğretim programı ve tarih ders kitabı ile ilgili tarih öğretmenlerinin görüşlerini almaktır. Bu şekilde güncellenen tarih programı ve ders kitabı ile ilgili öğretmenlerin karşılaştığı olumlu ve olumsuz yönleri ortaya çıkarmaktır. Güncellemelerin amacına ulaşıp ulaşmadığını tespit etmektir. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Verileri elde etmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde, Ankara ilinde 22 tarih öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre güncellenen 9. sınıf tarih programı ve ders kitabı çok fazla sorun içermektedir. Ayrıca bazı öğretmenlerin, yeni tarih programlarının felsefesi ve yaklaşımına yabancı oldukları anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Tarih, Ders Kitabı, Öğretim Programı, Tarih Öğretmeni