Özet


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDE ORTAOKULLARDA VATANDAŞLIK EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR
Eğitim politikalarıyla şekillenen Vatandaşlık eğitimi ile bireylere istenilen tutum ve davranışlar kazandırılarak, bireyin aktif bir vatandaş olması hedeflenmektedir. Bu araştırmanın amacı Diyarbakır ilindeki ortaokullarda görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, Vatandaşlık eğitimine ilişkin ders içinde yaşadıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin önerilerde bulunmaktır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile şekillenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ilinde yer alan ortaokullarda 2016-2017 yılında görev yapan 97 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin vatandaşlık eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu tekniği kullanılmıştır. Öğretmenlerden elde edilen verileri analiz etmek için içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda ders içinde verilen vatandaşlık eğitimi ile ilgili kazanımların toplumsal algıdaki farklılıklardan dolayı (vergi verme, elektrik ve su tüketimi, kaçakçılık) öğrenciler tarafından benimsenmediği, ayrıca yaşanan bölgesel sorunlar ve toplum içi güvensizliğin vatandaşlık eğitimini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Vatandaşlık, Vatandaşlık Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi