Özet


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIMINA ENGEL OLAN FAKTÖRLER (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Bireylerin yaşam kalitesi toplum içinde sağlanan boş zaman hizmetleriyle artar. Rekreasyon daha dolu ve anlamlı bir yaşam için bir araçtır. Bu hizmetlerin gelecek nesiller yetiştirecek olan öğretmenlere üniversiteler tarafından sunulmasın önemi bilinmektedir. Bu düşüncelerden yola çıkarak çalışmamızda beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının, rekreasyonel etkinliklere katılımının önündeki engelleri öğrenci algısına göre bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında; Fırat Üniversitesi 2018-2019 öğretim yılında, beden eğitimi ve spor öğretmenliği ile antrenörlük, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümlerinden pedagojik formasyon alarak beden eğitimi ve spor öğretmenliği sertifikası ile öğretmen adayı olma hakkı kazanan 308 kişiden, tesadüfi örneklem metodu ile seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 182 öğretmen adayı araştırmamızın örneklem gurubunu oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veri toplama aracı 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcılarının kişisel bilgilerini tanımlamaya yönelik sorulara, ikinci bölümde ise Alexandris ve Carrol tarafından geliştirilen, Ölçeğin Türkçeye geçerlik ve güvenirlik çalışmasını Karaküçük ve Gürbüz tarafından yapılan, toplam 6 alt boyut ve 27 maddeden oluşan “Boş Zaman Engelleri” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizlerin yapılmasında SPSS paket istatistik programı kullanılmıştır. SPSS yardımıyla frekans dağılımı, aritmetik ortalama, yüzdeler, t testi ve One -Way Anova, anlamlı farklılık çıkan sonuçlarda ise farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey test sonuçlarından faydalanılmıştır. Çalışmada hata düzeyi (p<0,05) olarak alınmıştır. Araştırmamız sonucunda; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının cinsiyet ve öğrenim gördüğü bölüm değişkenine göre rekreasyonel etkinliklere katılmama nedenleri dağılım düzeyleri alt boyutları incelendiğinde anlamlı farklılık gözlenmemiştir p>0,05. Yaş ve Boş Zaman Etkinlik Alanı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gözlenmiştir p<0,05. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Rekreasyonel etkinliklere katılmama nedenleri alt boyutları incelendiğinde; Tesisler/Hizmet alt boyutunun, Bireysel Psikoloji, Bilgi Eksikliği, Arkadaş Eksikliği, Zaman, İlgi Eksikliği alt boyutlarından daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Araştırmamız sonucunda üniversitedeki tesislerin ve tesis hizmetinin katılımcılar açısından yetersiz görülmesi, rekreatif etkinliklere katılmama nedenlerin en büyük sebebi olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Beden Eğitimi ve Spor, Öğretmen, Pedagojik Formasyon, Rekreasyonel Etkinlik.