Özet


GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ: DİZİLERİN ÖĞRETİLMESİNDE GME UYGULAMASI
Bu çalışmada 11. Sınıf diziler ünitesinin Gerçekçi Matematik Eğitimi etkinlikleriyle öğretiminin öğrenci başarısına ve öğrencinin matematiğe karşı tutumuna etkileri araştırılmıştır. Çalışmada ön-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma 2015-2016 öğretim yılında Malatya ilinin Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir lisenin 11. sınıflarında okuyan toplam 50 öğrenci ile yapılmıştır. Deney grubunda (n=25) Gerçekçi Matematik Eğitimi destekli öğretim, kontrol grubunda (n=25) ise mevcut öğretim uygulanmıştır. Veriler Denkleştirme testi, Ön-Son Başarı Testi ve Matematik Tutum ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi Nonparametrik test olan Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, gerçekçi matematik eğitimi ile öğrenim gören deney grubu öğrencileri ile mevcut öğretime devam edilen kontrol grubu öğrencilerinin arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Gerçekçi matematik eğitimi, diziler, başarı, matematiğe karşı tutum